Regulamin konkursu „Stwórz przepis do Kulinarnej Biblii Polskich Potraw Tradycyjnych”

 

I. Postanowienia Ogólne

Definicje:

Organizator konkursu na ”Przepis do Kulinarnej Biblii Polskich Potraw Tradycyjnych” zwany w dalszej części regulaminu „Konkursem” jest „Rabat Rolniczy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Belzackiej 176/178 (97-300 Piotrków Trybunalski) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, KRS nr 0000534100, kapitał zakładowy 3.000.000,00 PLN, posiadająca REGON 360286552 oraz NIP 525-260-34-79;.

Właściciel Portalu – „Rabat Rolniczy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Belzackiej 176/178 (97-300 Piotrków Trybunalski) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, KRS nr 0000534100, kapitał zakładowy 3.000.000,00 PLN, posiadająca REGON 360286552 oraz NIP 525-260-34-79;

 1. Konkurs trwa od 6.12.2017 r. i jest prowadzony za pośrednictwem Portalu www.mojekgw.pl oraz kwartalnika „mojaWieś”.
 2. Konkurs odbywa się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs odbędzie się w czterech etapach:

ETAP I – nadsyłanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2018

ETAP II – Selekcja zgłoszeń maj-czerwiec 2018

Po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń, komisja wybierze najlepsze dania z każdego województwa. Wybrane przez komisję dania, zostaną opublikowane na portalu mojeKGW.pl oraz w czerwcowym wydaniu kwartalnika „mojaWieś” i przejdą do III etapu konkursu oraz zostaną wydrukowane w „Kulinarnej Biblii Polskich Potraw Tradycyjnych”, która będzie dostępna w całej Polsce.

ETAP III – KŁOSOWANIE czerwiec-lipiec 2018

ETAP IV – GALA FINAŁOWA z wręczeniem nagród sierpień/wrzesień 2018

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być tylko Organizacje, które dokonają rejestracji na Portalu www.mojekgw.pl oraz prześlą zgłoszenie konkursowe na wskazany adres. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy nie spełniają wymogów opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora lub członkowie jego najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Przedmiotem Konkursu jest przepis na potrawę związaną z regionem, z którego pochodzi Uczestnik. Przepis powinien zostać opatrzony opisem historii dania, jego związku z regionem oraz estetycznie wykonanym zdjęciem.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do 30.04.2018r. przesłać na adres mailowy konkurs@mojekgw.pl zgłoszenie konkursowe, które powinno zawierać przepis na potrawę, opis historii dania i jego związku z regionem, estetycznie wykonane zdjęcie potrawy oraz dodatkowo informacje:
 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest rejestracja na portalu www.mojekgw.pl Organizacji oraz wszystkich członków organizacji uczestniczących w wykonaniu potrawy. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w sierpniu/wrześniu 2018 r. na gali finałowej.
 2. Wyniki zostaną ogłoszone na łamach kwartalnika "mojaWieś" oraz portalu mojekgw.pl.
 3. Nagrodami w Konkursie są: publikacja najlepszych przepisów wybranych w Etapie II Konkursu w „Kulinarnej Biblii Polskich Potraw Tradycyjnych” oraz nagrody rzeczowe dla 16 potraw zakwalifikowanych do Etapu IV Konkursu.
 4. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu.
 5. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 6. Organizator nabywa prawo do wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie prac w zakresie publikowania i prezentowania ich na portalu www.mojekgw.pl oraz w kwartalniku „mojaWieś” oraz w „Kulinarnej Biblii Potraw Tradycyjnych” z zachowaniem praw autorskich.
 7. W wypadku rezygnacji z nagrody, zostanie ona przekazana kolejnemu wyróżnionemu.
 8. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane zwycięzcom na uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się na przełomie miesięcy sierpnia i września 2018. Dokładny termin i miejsce Gali Finałowej zostanie ogłoszony w późniejszym terminie, ale nie później niż 20 czerwca 2018 r.
 9. Warunkiem odbioru nagrody jest podpisanie przez zwycięzcę protokołu odbioru nagrody.
 10. Nadesłane prace będą oceniane przez przedstawicieli redakcji kwartalnika i portalu mojekgw.pl oraz komisji złożonej z wybitnych autorytetów kulinarnych.
 11. Ocenie będą podlegać wszystkie prawidłowo nadesłane zgłoszenia wg. następujących kryteriów: tradycja, regionalizm potrawy, precyzja, szczegółowość przepisu, estetyka potrawy oraz wykonanego zdjęcia.

II. Reklamacje

 1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
 2. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 10 dni od daty zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacja powinna zostać złożona w jeden z następujących sposobów:
 1. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. Organizator rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w terminie 20 dni (zgodnie z datą otrzymania wiadomości e-mail lub stempla pocztowego) od dnia ich otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi e-mailem lub pocztą tradycyjną, na adres podany przez Uczestnika.
 2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Roszczenia związane z udziałem w Konkursie wygasają z upływem 1 miesiąca od dnia wymagalności wydania nagród.
 5. Termin, o którym mowa w pkt. 6. ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

III. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Uczestników.

IV. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników.

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik  wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację przez Organizatora nadesłanych materiałów multimedialnych, w tym zdjęć, a oraz na publikację swojego wizerunku na portalu www.mojekgw.pl oraz w kwartalniku „mojaWieś”. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. Zgoda powyższa obejmuje prawo do dokonywania wszelkich modyfikacji całości lub części materiałów multimedialnych jak i wizerunku, opatrywania ww. materiałów oraz wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami, wszelkiej obróbki cyfrowej materiałów multimedialnych.
 1. Uczestnik Konkursu Oświadcza, że:
 1. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach prowadzenia Programu, wydawania oraz odbioru i rozliczania nagród. Organizator zobowiązuje się do nieprzekazywania, niesprzedawania, nieudostępniania i nieużyczania zgromadzonych danych osobowych Uczestników osobom trzecim, instytucjom, firmom ani organizacjom. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu, aktualizowania oraz poprawiania swoich danych osobowych zgromadzonych przez Organizatora. Skorzystanie z prawa żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych Uczestnika jest dokonywane na podstawie przesłania do Organizatora pocztą na ich adres stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska. Na żądanie Uczestnika jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator.
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest udostępniony na stronie www.mojekgw.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.
 4. Zasady korzystania z portalu www.mojekgw.pl, zakres świadczonych usług, zasady doręczania przesyłki, prawa i obowiązki stron, prawa autorskie, odpowiedzialność, reklamacje, ochrona danych osobowych oraz inne zawarte są w Regulaminie serwisu zamieszczonego na stronie www.mojekgw.pl.
 5. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie portalu www.mojekgw.pl zamieszczonego na stronie www.mojekgw.pl.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika oraz odmowy wydania nagrody w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych. Odmowa uzupełnienia niekompletnych danych lub wyjaśnienia nieprawidłowości w wyznaczonym przez Organizatora terminie jest równoznaczna z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Konkursie oraz z nagród. Wykluczenie z udziału w Konkursie jest podstawą odmowy wydania nagród wykluczonemu Uczestnikowi.
 7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie, zawiadamiając o tym Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
 9. Materiały reklamowe Konkursu mają jedynie charakter informacyjny – wiążące są wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 10. Organizator odpowiada za odprowadzenie wymaganych prawem podatków od dostarczonych Uczestnikom nagród. Do każdej nagrody Uczestnik otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto tej nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez organizatora 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. W przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa nagroda pieniężna nie przysługuje
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

Trwa przekierowywanie...

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij