Regulamin

 

Portalu pod nazwą „mojaWies” dostępnego pod adresem internetowym www.mojawies.pl


I.      INFORMACJE OGÓLNE

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu pod nazwą „mojaWieś” dostępnego pod adresem internetowym www.mojawies.pl  (dalej Portal).

2.      Korzystanie z Portalu przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)      komputer z dostępem do sieci internetowej,

b)      przeglądarka stron internetowych (w nawiasie określona minimalna wersja przeglądarki):

            - Firefox (v25)

            - Google Chrome (v30)

            - Opera (v20)

        przeglądarki powinny mieć włączony moduł JavaScript.

3.      Korzystając z Portalu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4.      Używane w treści Regulaminu wyrażenia pisane wielką literą posiadają następujące znaczenie:

a)      Właściciel Portalu – „Rabat Rolniczy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Belzackiej 175/178 (97-300 Piotrków Trybunalski) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, KRS nr 0000534100, kapitał zakładowy 3.000.000,00 PLN, posiadająca REGON 360286552 oraz NIP 525-260-34-79;

b)      Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna  lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną.

c)      Organizacja – zrzeszona w ramach Związku jedna z następujących organizacji: kółko rolnicze, koło gospodyń wiejskich, gminny, powiatowy, rejonowy, regionalny, okręgowy lub wojewódzki związek rolników, kółek i organizacji rolniczych, spółdzielnia kółek rolniczych lub nie zrzeszona w ramach związku jedna z następujących organizacji: lokalna grupa działania, stowarzyszenie, jednostka samorządu terytorialnego lub inna organizacja działająca w ramach obszarów wiejskich integrująca  społeczność wiejską.

e)      Związek: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z siedzibą w Warszawie;

f)      Regulamin – niniejszy regulamin Portalu pod nazwą „mojaWieś” dostępnego pod adresem internetowym www.mojawies.pl ;

g)      Konto – zbiór informacji przechowywanych w Portalu oraz w systemie teleinformatycznym Właściciela Portalu, dotyczących danego Użytkownika;

h)      Program Rabat Rolniczy: program sprzedażowy produktów i usług na rzecz Użytkowników zrzeszonych w ramach Organizacji lub Organizacji i zarejestrowanych w aplikacji WEB pod nazwą „Policzmy Się” dostępnej pod adresem internetowym www.mojawies.pl;

i)        Sklep Internetowy oferta.mojawies.pl - prowadzony przez Właściciela Portalu sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.oferta.mojawies.pl


II.      ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1.       Portal jest ogólnie dostępny. Przeglądanie podstawowych treści zawartych w Portalu nie wymaga rejestracji. Korzystanie z Portalu w szerszym zakresie obejmującym możliwość przeglądania pełnych treści zawartych w Portalu, dodawania komentarzy, korzystania z komunikatora, przyznawania wyróżnień oraz tworzenia strony Organizacji itp. wymaga zarejestrowania się zgodnie z poniższym Regulaminem i utworzenia Konta.

2.       W celu zarejestrowania się na Koncie, Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających założenie Konta. Celem założenia Konta niezbędne jest podanie następujących danych wskazane przez Użytkownika:

           a. oznaczenie czy Użytkownikiem jest Organizacja czy też osoba fizyczna tj. Osoba reprezentująca Organizację, osoba zaproszona lub Członek Organizacji,

           b. nazwę i adres (wraz z kodem pocztowym) Organizacji, której Członkiem jest Użytkownik lub,

           c. imię i nazwisko, numer telefonu i funkcję Osoby reprezentującej Organizację lub,

           d. imię i nazwisko, numer telefonu Członka Organizacji i

           e. oznaczenie organizacji nadrzędnej (organizacji zrzeszającej) nad Organizacją.

3.       Wraz z wypełnieniem formularza rejestracyjnego Właściciel Portalu przekaże Użytkownikowi  login i hasło umożliwiające korzystanie z Konta, które zostaną przesłane do  Użytkownika SMS-em na nr telefonu komórkowego podany podczas rejestracji. Po zalogowaniu się do Portalu Użytkownik zobowiązany jest do zmiany hasła do Konta poprzez wprowadzenie aktualnego hasła, nowego hasła i powtórzenia nowego hasła. Nowe hasło zawierać musi co najmniej 8 znaków, w tym małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.

4.       W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Portalu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Portalu . Uprawnienie do tworzenia strony danej Organizacji w ramach Portalu przysługuje Prezesowi lub Przewodniczącemu danej Organizacji bądź osoba wyznaczona – administrator strony mojekgw.  

5.       Podczas procesu rejestracji na Koncie wymagane jest zaakceptowanie przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru):  Regulaminu wraz z załącznikami w tym Polityką Prywatności i Polityką Cookies oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.

6.       Dostęp do Konta jest możliwy po podaniu loginu i hasła. Hasła dostępowe do Konta są przechowywane w bazie danych Właściciela Portalu w postaci zaszyfrowanej.

7.       Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim.

8.       Wraz z zarejestrowaniem się na Koncie tworzony jest profil publiczny Użytkownika. W profilu publicznym dla każdego Użytkownika widoczny jest nick Użytkownika lub imię i pierwsza litera jego nazwiska. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich Użytkowników Portalu. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Użytkownika, Użytkownik oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.

9.       Użytkownik, który zarejestrował Konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Portalu, w tym tworzyć w ramach portalu stronę dedykowaną dla danej Organizacji, zamieszczać Materiały w Portalu (lub na stronie stworzonej dla Organizacji w ramach Portalu), które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Portalu, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron). Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Portalu, w której zostały zamieszczone - wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować l         lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa). Przez Materiał rozumie się m.in. artykuły, teksty, relacje z imprez, zdjęcia, zdjęcia z wizerunkami osób, przepisy kulinarne, posty oraz inne wpisy w Portalu lub na poszczególnej stronie danej Organizacji w ramach Portalu itp.

10.     Użytkownik z momentem zamieszczenia danego Materiału oświadcza, że:

a)      przysługuje mu całość majątkowych praw autorskich, i że są to materiały całkowicie oryginalne, za wyjątkiem Materiałów przesłanych za pośrednictwem  Komunikatora, o którym mowa w pkt III podpkt 7 Regulaminu,  lub linków do innych stron jak np. www. youtube.pl;

b)      władny jest zamieścić dany Materiał w Portalu, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;

b)      oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

c)      w przypadku zamieszczenia zdjęć zawierających wizerunek/ki osób, Użytkownik oświadcza, że uzyskał zezwolenie na bezterminowe, nieodwołalne rozpowszechnianie, w jakikolwiek sposób, wizerunku tych osób,

d)      osoby, których wizerunek jest przedstawiony na Materiałach nie będą dochodzić roszczeń od Właściciela Portalu, z tytułu wynagrodzenia za rozpowszechnianie, zwielokrotnianie, wykorzystywanie wizerunku osób.  

11.     Użytkownik akceptując Regulamin wyraża nieodpłatną zgodę i upoważnia Właściciela Portalu do wykorzystania i publikacji swojego wizerunku oraz wizerunku osób wskazanych na Materiałach w Portalu. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.

12.     Zgoda przewidziana w pkt 11 powyżej obejmuje prawo do dokonywania wszelkich modyfikacji całości lub części wizerunku Użytkownika, opatrywania jego wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami, wszelkiej obróbki cyfrowej wizerunku, nie jest czasowo ani terytorialnie ograniczona, obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszelkich innych państw.

13.     Użytkownik zamieszczając dany Materiał w Portalu, udziela Właścicielowi Portalu nieograniczonej czasowo i terytorialnie bezwarunkowej, nieodpłatnej licencji na korzystanie przez Właściciela Portalu z powyższego Materiału na wszelkich polach eksploatacji w zakresie zwielokrotniania, obrotu i rozpowszechniania we wszystkich prawnie dopuszczalnych i technicznie możliwych dla tego rodzaju formach, a w szczególności:

           a. utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Materiału w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego

               oraz techniką cyfrową,

           b. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału

               w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

           c. wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych,

           d. dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń,

           e. modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji, łączenie fragmentów

              z innymi materiałami, swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy i promocji Właściciela Portalu.

14.     Użytkownik oświadcza, że na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Użytkownika w Portalu, Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Właściciela Portalu z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Właściciela Portalu na pierwsze wezwanie Właściciela Portalu.

15.     Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Właściciela Portalu, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Właściciel Portalu  może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto, stronę przypisaną do Organizacji w ramach Portalu lub usunąć z niej treści. Właściciel portalu stosuje funkcjnalność soft delete, która powoduje, iż z chwilą usunięcia konta Organizacji lub Użytkownika, wszelkie Materiały opublikowane przez Organizację lub Użytkownika pozostaną na Portalu dostępne, natomiast zostanie zmieniony podpis autor publikowanego materiału z Materiału z pełnego imienia i nazwiska na imię i pierwszą literę nazwiska. Użytkownik zezwala na nie oznaczenie Materiału swoim nazwiskiem lub pseudonimem.

           16. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a)      powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;

b)      powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;

c)      niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Właściciela Portalu, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;

d)      powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;

e)      powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;

f)       powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;

g)      powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, tp..), w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości, aktualizacji Portalu;

h)      niewykonywania następujących autorskich praw osobistych w stosunku do Materiału oraz do utworów zależnych od Materiału, jak i ich części: prawa do nienaruszalności treści i formy oraz rzetelnego wykorzystania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności,  prawa nadzoru na sposobem korzystania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu, prawa do autorstwa.

17.     Zamieszczanie w Portalu (w tym na stronie stworzonej dla Organizacji w ramach Portalu) treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.

18.     Zabronione jest:

           a. umieszczanie Materiałów, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową

               nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie,

               jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść,

               dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);

           b. umieszczanie Materiałów, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;

           c. rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej

           d. uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp.;

           e. wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding);

           f. używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe;

          g. umieszczanie Materiałów, tj. treści lub zdjęć popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy, treści

              wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy, treści  propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do

              obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www

              naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

           h. atakowanie, zastraszanie i nękanie innych Użytkowników za pośrednictwem Portalu.

19.     Właściciel Portalu uprawniony jest do zablokowania Konta Użytkownika lub strony stworzonej dla Organizacji, w ramach Portalu,, jeżeli jego działanie w ramach Portalu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania Konta Użytkownika lub strony stworzonej dla Organizacji, w ramach Portalu Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Portalu.

20.     Właściciel Portalu uprawniony jest do usuwania z Portalu (w tym na stronie stworzonej dla Organizacji w ramach Portalu) Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika, Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Portalu. W ramach portalu Właściciel stosuje słownik słów obelżywych, który automatycznie rozpoznaje i zakrywa wpisane treści obelżywe.

21.     Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Portal (w tym strona stworzona dla Organizacji w ramach Portalu) nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Właściciel Portalu nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Użytkownika Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Portalu i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Użytkownika.

22.     Właściciel Portalu, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Użytkowników w Portalu. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Portalu narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub Regulamin, należy poinformować o tym Właściciela Portalu  na adres mailowy: kontakt@mojawies.pl wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Portalu oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub Regulamin, Właściciel Portalu niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim.

 

III.    DALSZE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1.      Właściciel Portalu zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanego poprawnego działania Portalu i podejmowania wszelkich niezbędnych czynności w tym zakresie. Wszelkie zgłaszane przez Użytkownika nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Portalu będą niezwłocznie usuwane, z uwzględnieniem istniejących możliwości technicznych Właściciela Portalu.

2.      Właściciel Portalu  jest uprawniony, do czasowego zawieszenia funkcjonowania Portalu (w tym strona stworzona dla Organizacji w ramach Portalu) w celu:

a)      zdiagnozowania i usunięcia występujących nieprawidłowości;

b)      dodania lub usunięcia określonych funkcjonalności Portalu lub Konta Użytkownika;

c)      dokonywania ulepszeń Portalu i struktury technicznej Konta Użytkownika;

d)      dokonywanie konserwacji Portalu i struktury technicznej Konta Użytkownika.

3.      Właściciel Portalu jest uprawniony do modyfikacji, usunięcia i wprowadzenia nowych funkcji Portalu.

4.      Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek czynności, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Portalu.

5.      Dopuszcza się wykorzystywanie Portalu (w tym strony stworzonej dla Organizacji w ramach Portalu) przez  Związek do celów statutowych tego Związku tj. wyłącznie w celu komunikowania się z Organizacjami zrzeszonymi w Związku.  Zabronione jest  wykorzystywanie Portalu przez Związek w celu promowania, reklamowania czy agitacji politycznej.

6.      Dopuszcza się wykorzystywanie  Portalu przez Właściciela Portalu do celów przesyłania ofert w ramach Programu Rabat Rolniczy produktów i usług dostępnych w Sklepie Internetowym www.oferta.mojawies.pl .

7.      Dopuszcza się wykorzystywanie  Portalu przez Użytkowników zarejestrowanych w Portalu w celu komunikowania się ze Związkami i Organizacjami. W tym celu Właściciel Portalu udostępnia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi lub Organizacji Komunikator, za pośrednictwem którego będą oni mogli wysyłać i odbierać wiadomości od wybranych Organizacji lub Użytkowników Portalu.


IV      PRAWA AUTORSKIE

1.      Wszelkie treści zamieszczone w Portalu chronione są prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone.

2.      Właściciel Portalu udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania z Portalu.

3.      Na podstawie licencji, o której mowa w pkt. IV podpkt 2. powyżej, Użytkownik ma prawo do korzystania z Portalu. Licencja obejmuje korzystanie z Portalu na następujących polach eksploatacji:

a)      korzystanie z Portalu na dowolnej liczbie komputerów/urządzeń mobilnych Użytkownika,

b)      wyświetlanie Portalu i korzystanie z jego funkcjonalności na dowolnej liczbie komputerów/urządzeń mobilnych Użytkownika,

c)      stworzenie w ramach portalu strony dedykowanej konkretnej Organizacji, dokonywanie w niej modyfikacji.

4.      Użytkownik nie może przenieść praw wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie.

5.       Użytkownik nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w  Portalu, obserwować, badać i testować funkcjonowania Portalu, z wyjątkiem obserwacji, badania i testowania w ramach normalnego korzystania z Portalu, zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy (w szczególności dekompilować i deasemblować), w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904), rozwijać Portal.

6.       Licencja, o której mowa w pkt. IV podpkt 2 wygasa automatycznie wraz z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Portalu lub zablokowaniem Konta Użytkownika, zgodnie z pkt II podpkt 19 Regulaminu.


V.        ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.         Właściciel Portalu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Portalu (w tym strony stworzonej dla Organizacji w ramach Portalu) spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Portalu z infrastrukturą techniczną Użytkownika. W szczególności Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Portalu spowodowane awarią sieci szkieletowej Internetu, przerwami w dostawie prądu lub innymi zakłóceniami w działaniu infrastruktury technicznej, powstałymi z przyczyn nieleżących po stronie Właściciela Portalu. Częstotliwość oraz czas trwania przerw technicznych uzależnione są od potrzeb technicznych. Powyższe zapisy nie dotyczą Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

2.         Właściciel Portalu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych przechowywanych w Portalu, powstałą wskutek okoliczności, za które Właściciel Portalu nie ponosi winy.

3.         Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika na etapie rejestracji Konta.

4.         Odpowiedzialność Właściciela Portalu w stosunku do Organizacji zostaje ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez Organizację w związku z działaniami bądź zaniechaniami Właściciela Portalu. Odpowiedzialność Właściciela Portalu nie obejmuje utraconych korzyści.


VI.       OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.         Administratorem danych osobowych jest Właściciel Portalu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926; ze zm.).

2.         Właściciel Portalu zbiera tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu i korzystanie z niego przez Użytkownika.

3.         Zalogowanie Użytkownika na swoim Koncie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Konta przez Właściciela Portalu. Właściciel Portalu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych w trakcie tworzenia Konta dla Użytkownika.

5.         Baza danych osobowych Użytkowników  podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Bazy danych składowane są na serwerze zabezpieczonym przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz.

6.         Właściciel Portalu przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną podczas procesu rejestracji lub przed pierwszym logowaniem na Koncie.

7.         Właściciel Portalu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Portalu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Właścicielowi Portalu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

8.         Właściciel Portalu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania
           i żądania ich usunięcia.

9.         Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Właściciela Portalu, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Właściciela Portalu z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

10.       Skorzystanie z prawa, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych Użytkownika z Portalu jest dokonywane na podstawie przesłania do Właściciela Portalu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/nazwy Użytkownika.

11.       Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane bezpośrednio przez Użytkownika  na adres e-mail kontakt@mojawies.pl

12.       Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Portalu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Portalu.

13.       Właściciel Portalu może w swoich materiałach promocyjnych, marketingowych itp. podawać nazwę Użytkownika.

15.       Właściciel Portalu może informować osoby trzecie o fakcie korzystania przez Użytkownika z Portalu.


VII.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia Regulaminu zostaną niezwłocznie zastąpione przez Właściciela Portalu postanowieniami niewadliwymi prawnie, które będą w najszerszym możliwym zakresie odzwierciedlały pierwotne intencje Właściciela Portalu.

2.         Regulamin może ulec zmianie, przy czym o treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Właściciela Portalu na stronie głównej Portalu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu – wiadomość ta będzie utrzymywana na stronie Portalu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiana Regulaminu nastąpi z chwilą umieszczenia przez Właściciela Portalu o powyższym informacji.

3.         Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, Polityką Prywatności, Polityką Cookies, zgodą na przekazania danych osobowych Użytkownika, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Trwa przekierowywanie...

Trwa przetwarzanie ...

Twój kłos został poprawnie oddany!

Twój kłos został usunięty!

Wystąpił błąd podczas kłosowania. Twój kłos nie został oddany!

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Aktualnie trwa modernizacja sklepu.
Zapraszamy już wkrótce!

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij