Wiadomości z koła

Nagrody i osiągnięcia

Trzy publikacje książkowe w Pisarzowicach

        Pisarzowice w swoim  godle mają atrybuty pisarza. Z świetle obowiązującego ustawodawstwa polskiego o samorządzie terytorialnym ,każdej gminie przysługiwało prawo do posiadania i używania swojego herbu i pieczęci. Z drugiej połowy XIX stulecia gmina Pisarzowice posiadała w dokumentach odcisk pieczęci. Prawdopodobnie pieczęć tę otrzymała nasza miejscowość podczas reformy administracyjnej jeszcze końcem XVIII wieku przeprowadzonej przez Austriaków na terenie Galicji. Tłok z godłem przedstawiał dwa skrzyżowane gęsie pióra. Prawdopodobnie wybór takiego godła był związany z nazwą naszej miejscowości. Pisarzowice to etymologicznie-wieś pisarza, wybrano więc atrybuty pisarza; gęsie pióra. Z pewnością te gęsie pióra czuwały nad naszymi mieszkańcami, którzy przez wieki garnęli się do wiedzy. Z pewnością mieszkańcy z wielką radością przyjęli wiadomość o promocjach książkowych, dotyczących naszych mieszkańców jak i naszej miejscowości. We wszystkich trzech promocjach uczestniczyli zebrani goście zaproszeni przez księdza proboszcza Pisarzowic, burmistrza Wilamowic i autorów publikacji. Z pewnością  trwające jeszcze (choć niewielkie) obostrzenia pandemii nie zezwoliły na wypełnienie sali na 100%. ”Maraton” bardzo ciekawych i bliskimi nam publikacji trwał przez trzy dni w budynku Gminnego Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach (filia M-GOK Wilamowice) i był w dniach od 15 do 17 czerwca br. Był on w ramach projektu pn. „Wydanie czterech publikacji o różnorodnej tematyce historycznej obejmującej dziedzictwo niematerialne gminy Wilamowice”. Wnioskodawcą projektu była Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marcina w Pisarzowicach, a całość prac koordynował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach, który był partnerem projektu, odpowiedzialnym za realizację i nadzór nad prawidłowym przebiegiem zadania. 15 czerwca odbyła się promocja książki pt. „Krótkie  historie o Żołnierzach I Wojny Światowej  pochodzących z Pisarzowic”, której autorami są mieszkańcy Pisarzowic panowie Bronisław Gawron i Tomasz Woźny. W książce tej opisane zostały historie żołnierzy i ich losy w czasie działań wojennych I wojny światowej oraz efekty poszukiwań informacji w wojskowych austriackich archiwach o poległych ,zaginionych lub wziętych do niewoli włoskiej i rosyjskiej żołnierzy pochodzących z Pisarzowic. Wspomniana zostały także spisane na podstawie rozmów z krewnymi osób biorących udział w I Wojnie Światowej, starych fotografii z tego okresu, przechowywanych w rodzinnych albumach. Książka ta została poświęcona pisarzowickim ochotnikom, druhom ówczesnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i umundurowanym dzięki składkom Towarzystwa, a także mężczyzn powołanych do wojska austriackiego. Zakończeniem tejże bogatej we wspomnienia książki było złożenie hołdu poległym żołnierzom pod tablicą pamiątkową na budynku GCDT. Kwiaty złożyli burmistrz Wilamowic Marian Trela, proboszcz parafii ks. Janusz Gacek, wnuk płk Mariana Pilarskiego - Dariusz Pilarski oraz autorzy publikacji Bronisław Gawron i Tomasz Woźny. 16 czerwca kolejną promocję rozpoczął koncert młodzieżowej orkiestry dętej działającej przy OSP. Była to książka  dh.Marka Okrenta, również mieszkańca Pisarzowic pt. „Szukając korzeni. Rys historyczny rozwoju Straży Pożarnej w Pisarzowicach”. Jak powiedział autor, chciał by opracowanie to dotarło do mieszkańców Pisarzowic oraz osób zainteresowanych problematyką strażacką, bo też było do nich kierowane. Chciał przybliżyć historię powstawania i działania pisarzowickiej jednostki OSP i ocalić od zapomnienia część informacji. Pragnął także zachęcić mieszkańców rdzennych i tych dopiero co osiedlonych w Pisarzowicach do wstępowania w po­czet druhów straży oraz aktywnego działania, jak i odnalezienia zaginionych dokumentów i zdjęć oraz pozyskanie nowych dopełniających  obecną wiedzę o jednostce. Z pewnością była to historia ,dzięki której mamy świadomość wspólnej na prze­strzeni wieku idei humanitarnej służby dla swojej Małej Ojczyzny. Idei, która łą­czy we wspólnym działaniu i każe dostrzegać człowieka oczekującego pomocy. Bo tworzyli ją ludzie. Byli to mieszkańcy (nie tylko) w strażackich mundurach, w garni­turach kierowników szkoły, właścicieli zakładów pracy, urzędników, księży ,rolników i robotników, w mundurach żołnierzy wśród lu­dzi broniących czynem tych, którzy tej obronny potrzebowali, potrzebują i będą potrzebować. W książce tej zostały przedstawione zdjęcia naszych dziadków, ojców tworzących szeregi strażaków zawsze gotowych do niesienia pomocy. Działalności na przestrzeni 140 lat do 1939 roku. Jak obiecał autor dh Marek Okrent II część książki o naszych pisarzowskich druhach będzie kontynuowana. Będą to zapisy działalności naszej jednostki pożarniczej od 1940 roku do czasów nam obecnych. Podczas  rozdania autografów przez autora pięknymi utworami upiększała scenerię orkiestra dęta. Nie wspominając, o bisach. Wydawało się, że  promocja druga złączy się z trzecią następnego dnia. Trzecia promocja to czasy baroku. „Kazania Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku” Tom II: „Kazania pisarzowickie”. Część 1: (1643-1646). Wydał z rękopisu, opracował wraz z tłumaczeniem oraz opatrzył wstępem i przypisami dr Jan Rodak. To wydanie drukiem po prawie 400 latach od powstania 50-ciu rękopiśmiennych kazań ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku (1609-1685). Kazania kaznodziei Zdziewojskiego zachowały się do naszych czasów w archiwum parafialnym w Pisarzowicach. Ks.Zdziewojski był proboszczem w Pisarzowicach w latach 1643-1653 oraz w Wilamowicach w latach 1640-1644 i 1660-1662,ale nim dotarł do naszej miejscowości i Wilamowic przemierzył imponujący szlak. Po szczeblach edukacji zdobywał wykształcenia w kraju i we Włoszech. Pochodził z rodu szlacheckiego- herbu Prus III. To świątobliwy kapłan, apostoł miłosierdzia, dobroczyńca wielu lokalnych społeczności (Kurzelowa, Pilicy, Łasku, Oświęcimia, Libiąża, Brzeska, Wilamowic, Pisarzowic, Tłuczani, Kęt i Krakowa), gorliwy czciciel Trójcy Świętej i Najświętszej Marii Panny, propagator kultu św.Jana z Kęt. Był wielkim jak na swoje czasy intelektualistą. W każdej objętej parafii zakładał księgi metrykalne i uporządkowywał sprawy kancelaryjno-kościelne. Zakładał biblioteczki parafialne. Władał sześcioma językami. Kazania ks. Zdziewojskiego przeznaczone były dla ludu wiejskiego, który był przez wieki najliczniejszą częścią naszego społeczeństwa. Zachowane po nim rękopiśmienne kazania stanowią materialne dziedzictwo dawnych mieszkańców dzisiejszej Gminy Wilamowice. Kazania zaliczyć należy do sfery dziedzictwa religijnego, kulturowego, językowego i literackiego tego terenu. To unikalny w skali całego kraju pomnik staropolskiego piśmiennictwa, świadczący o wysokiej kulturze literackiej. Teksty kazaniowe w przyszłości mogą stać się nieocenionym źródłem wiedzy do dalszych badań nad życiem religijnym i kulturą duchowną dawnych mieszkańców Pisarzowic i Wilamowic. Dr Jan Rodak podczas spotkania poprzez prezentację multimedialną i dzieła przybliżył postać tego wielkiego kaznodziei. Wspomniał też o śp. ks. Juliuszu Olejaku i kardynale Marianie Jaworskim, których marzeniem było powstanie tejże publikacji. Niestety już się jej nie doczekali. Ks.Grzegorz Jan Zdziewojski to „Skarga” ubogich nie tylko na pisarzowickiej ambonie. Wszystkie publikacje zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem zwłaszcza, że dotyczyły naszych praojców i nas samych. Zostały utrwalone symboliką gęsich piór. Podczas spotkań autorzy kierowali miłe słowa podziękowań w kierunku wszystkich zaangażowanych w prace nad powstawaniem publikacji, udostępnianiem informacji i materiałów zdjęciowych. Szczególne słowa uznania za podjęcie inicjatywy i jakże ważne wsparcie w wydaniu publikacji zostały skierowane do ks. proboszcza Janusza Gacka i burmistrza Mariana Treli. Warto także wspomnieć o czwartej z tego programu publikacji, która odbędzie się w sierpniu br.,a będzie to Monografia Zespołu Regionalnego „Cepelia Fil-Wilamowice” pt. „Z wilamowskim folklorem przez Europę”. Zespół działa pod patronatem M-GOK w Wilamowicach. Autorką publikacji jest Pani dr Jolanta Danek.     Czytaj dalej

0 1

O nas

Procesja Bożego Ciała ulicami Pisarzowic AD 2021

3 czerwca Boże Ciało. Dzień obudził wszystkich mieszkańców promieniami słońca. Szczególnie tych którzy od wczesnych godzin rannych uwijali się jak mrówki, by przygotować cztery ołtarze wzdłuż ulic Pisarzowic, bo dzięki uzyskanym pozwoleniom i poluzowanym obostrzeniom pandemii, można było iść ulicami naszej miejscowości. W naszej parafii idąc ulicami Pisarzowic procesja z Najświętszym Sakramentem zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach polowych, wybudowanych przez poszczególne dzielnice parafii, taka jest u nas tradycja. Ołtarze były pięknie przystrojone. Z pewnością w tym roku pandemicznym wszyscy uczestnicy szli  w procesji w pięknie ujętych słowach prymasa….”szliśmy za Nim, pytając Go jak kiedyś przed Paschą Jego uczniowie; Panie, gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali? Panie, gdzie chcesz, byśmy z Toba byli? Panie ,gdzie chcesz, byśmy Ciebie w Eucharystii dziś zanieśli? Panie, gdzie Ty, dziś, chcesz byś obecny? Panie, sam wskaż nam drogę.” Pierwszy ołtarz w tym roku był, w Roku św.Józefa przy figurze Józefa Robotnika, który został patronem budowy nowej świątyni, która powstała po spaleniu się starego kościółka. Drugi na skrzyżowaniu ulic Bielskiej i Pańskiej, trzeci na skrzyżowaniu ulic Pańskiej i św. Floriana, a czwarty ołtarz przy krzyżu kamiennym obok starej plebanii przy ulicy św. Marcina. Przy każdym z ołtarzy czytane są fragmenty czterech ewangelii tematycznie związanych z Eucharystią. Jakiż logiczny jest związek fragmentów tych czterech Ewangelii. Jak zawsze w  procesji uczestniczy liturgia kościelna, Panie Niosące Światło, poczty sztandarowe górników, strażaków, pszczelarzy. Były feretrony niesione przez górników, strażaków i panie z Koła Gospodyń Wiejskich -Strażniczki Tradycji, były dzieci obchodzące rocznicę komunii św. Szczególnie w tym roku było biało od strojów dzieci pierwszokomunijnych. Tworzyło to wstęgę białych lilii falującą przed Najświętszym Sakramentem. W procesji uczestniczyło też najmłodsze pokolenie naszych mieszkańców- dziewczynki sypiące kwiaty z których tworzył się wzorzec drogi (kolorowy dywan) po której przechodziła procesja, byli także mali chłopcy dzwoniący dzwoneczkami. Obecna była również nasza strażacka orkiestra dęta. I oczywiście licznie przybyli mieszkańcy naszej miejscowości. W tym roku pandemii mieszkańcy swoją obecnością zamanifestowali, pokazując głęboką wiarę i silną więź z naszym kościołem. Nieodłączną częścią procesji była  modlitwa , śpiew oraz skupienie. Wszystko to stwarzało niepowtarzalną scenerię. Warto też podkreślić ,że cała trasa przejścia procesji była przyozdobiona symboliką naszej wiary oraz pięknie uporządkowana. Jak zawsze aktywnie włączyli się do organizowania strażacy i policja blokując ruch drogowy w czasie procesji. Myślę, że tworzyliśmy wszyscy jedność. Nie tylko na ulicach w Pisarzowicach, ale w Gminie Wilamowice i całej Polsce. Było to nie tyle wystawienie białej Hostii w ozdobnej monstrancji, ale przede wszystkim umacnianie wiary przez jej pokazywanie.…”co dla zmysłów jest doprawdy nie pojęte, niech dopełni wiara w nas”, bo inaczej procesja Bożego Ciała niczym nie będzie się różnić od jakiegokolwiek przemarszu, czy pochodu. I można zadać sobie pytanie, co było powodem, że mieszkańcy tak licznie uczestniczyli w procesji. Odpowiedzi może być kilka, ale zapewne jedną z nich jest fakt, że mieszkańcy chcieli podziękować Panu Bogu, że pandemia powoli ustępuje. Podziękować także Służbie Zdrowia, która robiła i robi nadal wszystko ,by ratować ludzkie życie. Drugą odpowiedzią może być to, że mieszkańcy są już utrudzeni i przyszli, żeby móc spotkać się w grupie parafian, tak jak to kiedyś bywało. Mimo maseczki na twarzy można było ze znajomymi zamienić kilka słów. Widać, że dzięki Bogu wszystko powoli zmierza już ku jakiejkolwiek normalności. Czytaj dalej

0 5

O nas

Zebranie Spr.Wyborcze OSP w Pisarzowicach

                W sobotnie popołudnie 29 maja Zarząd OSP w Pisarzowicach zaprosił wszystkich członków czynnych, honorowych, wspierających oraz gości na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Tym samym druhowie tradycyjnie już zapoczątkowali cykl Zebrań Sprawozdawczo-Programowych czy Sprawozdawczo-Wyborczych organizacji działających w naszej miejscowości. W tym roku kalendarzowym druhowie spotkali się na Sali Gminnego Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach. Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze otworzył prezes Tadeusz Łaś wraz z młodzieżową orkiestrą dętą witając wszystkich zgromadzonych na Sali. Następnie zebranie prowadził druh Stanisław Peszel, który to od wielu już lat profesjonalnie prowadzi zebrania. Prowadzi także zebrania od szeregu lat Koła Gospodyń Wiejskich. W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem OSP ponownie wybrany został druh Tadeusz Łaś  a jego zastępcą i zarazem naczelnikiem druh Andrzej Goliasz. Na zebraniu zostali także wybrani Delegaci na Zjazd Gminny ZOSPRP w Wilamowicach. Zebranie było też okazją do wyróżnienia czterech członków honorowych. Jednym z nich był mąż naszej członkini KGW ST. Po zakończonych Wyborach i ukonstytuowaniu się nowego Zarządu organizatorzy poczęstowali wszystkich tradycyjnym strażackim obiadem. Poczęstunek oraz salę w GCDT przygotowały panie z KGW ”Strażniczki Tradycji”  Pisarzowice, a czas uświetniła pięknymi skocznymi utworami orkiestra działająca przy OSP w Pisarzowicach. Czytaj dalej

0 4

O nas

Zakończenie okresu Bożego Narodzenia Z.R."Pisarzowianki"

…..witamy Ciebie narodzony Panie choć w wielu sercach jeszcze zimny chłód my zapraszamy Ciebie na mieszkanie spraw Twą miłością przemienienia cud” (...)   W Święto Matki Boskiej Gromnicznej-Święto Matki „ strzegącej od wszelkiego złego”, zespół zakończył okres Bożego Narodzenia, który trwa najdłużej w naszym kraju. Do tego to dnia tj. do Święta Ofiarowania Pańskiego rozlegają się kolędy, pastorałki w różnych miejscach nie tylko na scenach małych i dużych,ale przede wszystkim w kościołach. I właśnie najbardziej cieszy członków zespołu „Pisarzowianki”, że może wystąpić w najpiękniejszym miejscu jakim jest kościół Stanąć przed Bożą Dzieciną , śpiewem kolęd oraz pastorałek zakończyć ten jakże radosny okres. W kościele pw. św.Marcina mszę świętą , odprawił ksiądz proboszcz Janusz Gacek, a zespół uświetnił swym śpiewem kolęd. Po zakończeniu mszy świętej członkowie zespołu wraz z księdzem proboszczem stanęli do wspólnego zdjęcia przy szopce Bożonarodzeniowej .Tradycyjnie przepiękną szopkę jak i całą dekorację przygotował pan Jacek Szetyński wraz z pomocnikami. Podsumowując ten świąteczny ,radosny czas Zespołu ,trudno nie podziękować wszystkim jego członkom za wielkie zaangażowanie i wytrwałość podczas prób, a także radość i uśmiech podczas śpiewu jakże pięknych kolęd i pastorałek. Podziękował nam też ksiądz proboszcz Janusz Gacek życząc ,by nadal członkowie swym śpiewem rozsławiali naszą miejscowość i uświetniali uroczystości kościelne. Słowa szczególnego podziękowania należą się wspaniałemu kierownikowi muzycznemu panu Stanisławowi Olearczyk, który to wiele czasu nadal poświęca na odszukanie kolejnych tekstów trochę zapomnianych już kolęd i pastorałek oraz na opracowaniu do nich muzyki. Dziękujemy panu Stanisławowi za zaangażowanie i jego 20-letnią pracę oraz życzymy, by nadal był tak wspaniałym kierownikiem muzycznym na kolejne 20 lat .I to nie tylko wspólnego kolędowania. Serdeczne słowa podziękowania kieruje się do wspaniałej młodzieży, która to swoją obecnością ,młodzieńczą werwą , śpiewem ,z wielkim zaangażowaniem wspiera Zespół już od trzech lat. Podziękowanie kierujemy także pod adresem nowych członkiń. Są to panie z Hałcnowa i Lipnika. Cieszymy się, że chcą doskonalić razem z nami pasję śpiewania i występowania.   Kierownik zespołu C.Puzoń   PS   Okres Bożego Narodzenia wprawdzie się skończył tj. czas miłości, ciepła ,tradycji, ale wartości jakie przyniósł powinny być z nami na co dzień. Niech ten czas miłości, radości, przebaczania i życzliwości ciągle trwa. Postarajmy się go tak wykorzystać, abyśmy mogli stawać się coraz lepszymi ludźmi. Niech każdy człowiek ; to brat lub siostra, a nie wróg. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować zespołowi regionalnemu „Pisarzowianki”, za wszystkie występy i promowanie Pisarzowic. Chciałbym gorąco podziękować także wszystkim tym osobom i organizacjom społecznym, dzięki którym Pisarzowice się rozwijają, a mieszkańcom żyje się coraz lepiej.   Sołtys Pisarzowice Stanisław Peszel Czytaj dalej

0 2

Nagrody i osiągnięcia

Spotkanie z Twórcami i Animatorami kultury Powiatu Bielskiego a.d.2018

W Starostwie Powiatu Bielskiego w środę 31 stycznia , było doniosłe, radosne wydarzenie, a to za sprawą wspaniałych artystów, twórców, działających na terenie powiatu bielskiego,a w szczególności artystów działających i promujących Powiat na arenie nie tylko naszej Małej Ojczyzny, ale i poza nią. Obecni także byli zaproszeni goście, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, Posłowie na Sejm RP Jacek Falfus,Stanisław Pięta,Mirosław Suchoń,Jerzy Janik, wicestarosta Grzegorz Szetyński, wójtowie, burmistrzowie poszczególnych Gmin, dyrektor Książnicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek ,prezes RZKRiOR w Bielsku-Białej oraz radna Sejmiku województwa śląskiego pani Danuta Kożusznik,kierownik Biura Promocji pani Jolanta Konior ze swoim sztabem wspaniałych dziewczyn, które to przygotowały i pełniły pieczę nad porządkiem organizacyjnym, pracownicy Bibliotek Gminnych, dyrektorzy Domów Kultury oraz przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich powiatu. Osoby szczególnie zasłużone, twórcy i animatorzy zostali zaproszeni przez Starostę Andrzeja Płonkę oraz przewodniczącego rady Jana Borowskiego,by złożyć gratulacje,uznanie i podziękować tym wspaniałym ludziom za ich wieloletni wkład na rzecz rozwoju kultury w powiecie bielskim. Kiedyś ktoś powiedział; „kulturę tworzy człowiek, ale i kultura tworzy człowieka, bo od dawien dawna kultura jest towarzyszem życia codziennego każdego z nas.”Dzięki pielęgnowaniu dóbr kultury, każdy z nas uczy się o wybitnych ludziach, poznaje ich. Poznaje ich dzieła -zatrzymane chwile w czasie,bo kiedy tych wspaniałych ludzi nie będzie, będą ich rękodzieła,prace artystyczne, będzie świadectwo ich istnienia, a jeżeli my będziemy pamiętać, następne pokolenia będą pamiętać o nas. Zostały także wręczone odznaczenia. Brązowy medal „Zasłużony kulturze-Gloria Artis” otrzymał pan Florian Kohut z Rudzicy ,którego znakiem firmowym jest „Strach polny”.Odznakę „Zasłużony dla kultury Polskiej” pan Czesław Kubik artysta ludowy-rzeźbiarz (Czechowice-Dziedzice),a Dyplom Honorowy Ministra Kultury Zespół Regionalny „Jasieniczanka” z Jasienicy. Naszą Gminę Wilamowice reprezentowały i otrzymały wyróżnienia trzy bardzo energiczne kobiety. Pierwsza to pani dr Jolanta Danek,twórczyni, założycielka i prowadząca od trzydziestu lat Zespół „Cepelia Fil -Wilamowice”. Autorka wydawnictw książkowych stanowiących nieoceniony wkład w propagowanie kultury wilamowskiej w kraju jak i poza granicami. Współautorka licznych akcji promujących nie tylko Gminę Wilamowice, ale powiat w kraju jak i za granicą. Odznaczona medalami ”Za zasługi dla Cepelii”,w 2007 roku Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego przyznał pani Jolancie Danek odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”.W 2013 roku otrzymała medal Zasłużony Kulturze „Gloria-Artis”.Ponadto trzykrotnie uhonorowana nagrodą Starosty Bielskiego,za szczególne osiągnięcia dla kultury Powiatu Bielskiego. Druga to pani Urszula Kucharska (dla pani Urszuli Kucharskiej jest to już drugie wyróżnienie z rąk Starosty).Kierowniczka Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach oraz członkini KGW w Pisarzowicach prowadzi dwie grupy teatralne, Teatrzyk dziecięcy „Debiucik” i Teatr „Bezimienni”. Sama też jest reżyserem , scenarzystą spektakli,które wystawia. Obie grupy teatralne zdobywały i zdobywają nagrody i wyróżnienia od szeregu już lat. Inicjatorka i organizatorka od 5 lat „Festiwalu Kultury Wszelakiej” Założycielka i prowadząca Akademię Złotego Wieku w WDK w Pisarzowicach. Od szeregu też lat organizuje i prowadzi w trakcie ferii zimowych i wakacji, serię warsztatów dla dzieci i młodzieży „Artystyczne ferie i wakacje”. Najbardziej popularne są warsztaty rękodzielnicze Klubu Rękodzieła CafeART, na których to powstają „cudeńka” oraz „cuda -wianki” cieszące niejedno oko. Dzięki jej pomysłom, efektywnemu zarządzaniu, wspaniałej organizacji przez cały rok,w Domu Kultury w Pisarzowicach, każdy chętny ,może znaleźć coś dla siebie i przyjemnie spędzić czas. Dla ciekawostki w miesiącu styczniu br roku przez Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach przewinęło się ok.1000osób. Świetna fotografka ,mająca na swoim koncie wiele wystaw dokumentujących jej podróże po świecie,gdyż jako kulturoznawca interesuje się kulturą innych krajów. Trzecia to pani Jadwiga Piłot, przewodnicząca KGW na Kaniówku w Dankowicach, a obecnie prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Kaniówka. Pani Jadwiga Piłot w budynku świetlicy prowadzi zajęcia z dziećmi z Kaniówka, warsztaty plastyczne,spotkania, konkursy, zajęcia bibułkarskie i ceramiczne. Warto podkreślić jej zdolności malarskie. Spod jej drobnych dłoni wychodzą piękne obrazy przedstawiające naturę;kwiaty, pola,łany zbóż. Działaczka w grupach charytatywnych parafii. Przywiązuje dużą wagę do propagowania lokalnych tradycji, obrzędów,dziedzictwa kulinarnego. Dzięki jej pomysłom artystycznym,imprezy środowiskowe (dożynki, kulinaria czy Wilamowskie Śmiergusty”) dekorowane są jej rękodziełem artystycznym. Całą uroczystość, uświetnił występ ZR „Zabrzeg” z Zabrzega. W kuluarach można było podziwiać wystawę płaskorzeźb pana Czesława Kubika. Czytaj dalej

0 4

Trwa przekierowywanie...

Trwa przetwarzanie ...

Twój kłos został poprawnie oddany!

Twój kłos został usunięty!

Wystąpił błąd podczas kłosowania. Twój kłos nie został oddany!

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij