Wiadomości z koła

Taniec

XXX-lecie istnienia ZPiT"Cepelia Fil-Wilamowice"

RZRPiT „Cepelia Fil-Wilamowice „ założyła trzydzieści lat temu dr Jolanta Danek i do dnia dzisiejszego jest jego kierownikiem artystycznym,choreografem,menedżerem,organizatorem. Ponadto działalność pani Jolanty jest wszechstronna, etnograf , autorka wielu publikacji o kulturze mieszkańców Wilamowic. Repertuar zespołu to tańce i przyśpiewki zaczerpnięte z bogatych obyczajów rodzimych, okazjonalnych czy dorocznych obrzędów, które to kultywowane są w Wilamowicach od wielu pokoleń, potomków osadników przybyłych na teren Polski na początku XIII wieku z ziem flamandzkich. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Cepelia Fil – Wilamowice” jest członkiem PS CIOFF*.Organizacja ta od początku swego istnienia jest członkiem UNESCO. 09 lutego br w sali OSP w Wilamowicach odbył się Galowy Koncert Jubilatów na 30-lecia istnienia Zespołu Regionalnego „Cepelia –Fil Wilamowice”. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, mieszkańcy jak i sympatycy zespołu. Swoją obecnością zaszczycili koncert: senator RP Andrzej Kamiński, starosta bielski Andrzej Płonka z radnymi Dorotą Nikiel i Jerzym Kubikiem, burmistrz Wilamowic Marian Trela z zastępcą przewodniczącego Rady Miejskiej Władysławem Carbol i radnymi, dyrektor Książnicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek, przedstawicielka Fundacji Cepelia z Warszawy Żaneta Żardecka, ks. prałat Stanisław Morawa, ks. Piotr Jarosz (były członek zespołu), kierownik ZOSiP Bożena Sobocińska wraz z dyrektorami szkół, dyrektor GBP w Wilamowicach Barbara Grabowska, prezes Banku Spółdzielczego w Wilamowicach Tomasz Królicki, prezes spółki Kupiec GE-ES Wilamowice Józef Gawlik, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Tomasz Schneider, prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej Stanisław Nycz oraz przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich i kierownicy zespołów regionalnych wraz z delegacjami działającymi w Gminie Wilamowice. Wszyscy też na ręce pani Jolanty Danek złożyli podziękowania za wspaniałą,owocną pracę artystyczną, popularyzującą kulturę Polski. Gala zespołu opierała się na bogatym programie ,w którym zebrani mogli zobaczyć suitę krakowską w wykonaniu najstarszych tancerzy, którzy wytańczyli wiele nagród ,ale i znakomitych koncertów zarówno w kraju jak i zagranicą, suitę tańców wilamowskich w wykonaniu nieco młodszych tancerzy oraz najmłodszą grupę w suicie tańców cieszyńskich. Dla najmłodszej grupy tancerzy był to z pewnością sceniczny debiut. Koncert zakończyła najstarsza grupa wiekowa prezentując suitę górali żywieckich. Po Gali koncertowej wszyscy goście obejrzeli prezentację multimedialną, która zawierała piękną historię i wspomnienia zespołu na przestrzeni 30-tu lat działalności,którą prowadziła pani Jolanta Danek. Szefowa zespołu na zakończenie jakże wspaniałej Gali koncertowej, podziękowała wszystkim władzom powiatowym, samorządowym, organizacjom działającym na terenie Gminy Wilamowice jak i poza nią, sponsorom, darczyńcom, sympatykom,członkom zespołu którzy występowali na przestrzeni 30 lat istnienia i ich rodzinom,obecnym członkom zespołu „małym i dużym” za zaangażowanie . Warto też nadmienić,iż w zespole tańczy młodzież z Pisarzowic. W kuluarach można było podziwiać przywiezione z zagranicznych wojażach ,nagrody, statuetki, dyplomy ,suweniry członków Zespołu Pieśni i Tańca „Cepelia Fil- Wilamowice”. (C.Puzoń)   Zdjęcia udostępnione M-GOK Wilamowice Czytaj dalej

0 4

Nagrody i osiągnięcia

Złote Honorowe Odznaki "za zasługi dla Województwa Sląskiego dla OSP i sołtysa Pisarzowic

Dnia 10 lutego br. na sali OSP w Pisarzowicach była doniosła uroczystość. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP zostały wręczone dwa odznaczenia - złote odznaki honorowe za zasługi dla województwa śląskiego. Ale przejdźmy do początku. O godzinie 17:00 prezes OSP Tadeusz Łaś otworzył zebranie i przywitał zebranych druhów, druhny, gości w osobach; Burmistrz Gminy Wilamowice pan Marian Trela, radna Sejmiku Śląskiego pani Danuta Kożusznik, radni Powiatu pani Dorota Nikiel, pan Jerzy Kubik, radni Gminy Wilamowice ,panowie Grzegorz Cieślak,Maciej Derbin, Andrzej Nycz,Damian Bogacz, Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej bryg Zbigniew Mizera, sekretarz Zarządu Powiatowego dh.Roman Jędrzejko,wiceprezes zarządu gminnego dh.Jacek Wójcik,prezesi organizacji działających na terenie naszej miejscowości, dyrektor przedszkola pani Grażyna Jurasz, delegacje sąsiednich jednostek OSP, przedstawicielki Hufca Beskidzkiego Związku Harcerstwa Polskiego (z organizacją tą nasza straż podjęła współpracę w 2017 roku), sponsorzy , oraz muzycy orkiestry dętej działającej przy OSP w Pisarzowicach. Orkiestra przywitała zebranych utworami muzycznymi pod batutą Stanisława Trembli. Następnie odegrano hymn strażacki i wprowadzono poczet sztandarowy, by radna Sejmiku Śląskiego pani Danuta Kożusznik ,a zarazem prezes RZR,KiOR w Bielsku-Białej wraz z komendantem Straży Pożarnej w Bielsku-Białej bryg. Zbigniewem Mizera mogli dokonać ceremonii wręczenia odznaczeń. Złotą Honorową Odznakę „Za zasługi dla województwa śląskiego” otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarzowicach która w ubiegłym roku obchodziła swoje 120-lecie istnienia. O to odznaczenie wnioskowała Rada Sołecka Pisarzowic, a poparł ją RZR,KiOR w Bielsku-Białej na czele z panią prezes Danutą Kożusznik Początek pisarzowickich strażaków zaczyna się z chwilą zakupu działki budowlanej pod budowę strażnicy przez ówczesną Gminę Pisarzowice, a było to 28 czerwca 1897r. W 1907roku wybudowano remizę strażacką z drewnianą wieżą. Natomiast 4lata później w 1911 roku odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru, który to zachował się do dnia dzisiejszego. To było ważne wydarzenie w dziejach naszych strażaków ,ponieważ sztandar podnosi rangę organizacji. Nadeszły jednak trudne lata. W latach okupacji remiza została zniszczona w dużym stopniu, a sprzęt zdewastowany. Nie udało się na szczęście zniszczyć zapału naszych strażaków, którzy energicznie zabrali się do pracy. W roku 1955 rozpoczęto budowę nowej remizy, którą udało się oddać do użytku w 1964roku. Dalsze przebudowy i modernizacja obiektu przeprowadzane były w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dwutysięcznych. Na wysokim poziomie jest także wyposażenie naszych strażaków. W 1968 roku założono przy OSP orkiestrę dętą. Wówczas w jej skład weszli członkowie byłej orkiestry Towarzystwa Gimnastycznego ”SOKÓŁ” z okresu międzywojennego, a także młodzi strażacy. Orkiestra od 1970roku (z małą przerwą) uczestniczyła i uczestniczy we wszystkich imprezach środowiskowych oraz uroczystościach kościelnych (odpusty, procesje na Boże Ciało, oraz Zmartwychwstanie).W latach swej świetności brała udział w Międzynarodowych, Ogólnopolskich czy Międzywojewódzkich Festiwalach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Drugą Honorową Złotą Odznakę „Za zasługi dla województwa śląskiego” otrzymał sołtys Pisarzowic,druh Stanisław Peszel. O odznaczenie wnioskował Zarząd KGW Pisarzowice, a poparł wniosek RZR,KiOR w Bielsku-Białej i pani Danuta Kożusznik. Pan Stanisław Peszel swoją działalność społeczną rozpoczął w końcówce lat 70-tych. Najpierw jako przewodniczący komitetu rodzicielskiego w przedszkolu ,a następnie w szkole podstawowej w Pisarzowicach. W tym okresie dał się poznać jako znakomity organizator i zebranie wiejskie w listopadzie 1984 wybrało go na Przewodniczącego Rady Sołeckiej Pisarzowic, której przewodniczy do dziś. W ciągu tych 33 lat Pisarzowice pod jego kierunkiem w sposób zdecydowany zmieniały swoje oblicze. Poprawiały się w sposób zdecydowany warunki życia mieszkańców. Początki to przede wszystkim prace związane z budową wodociągu i budową gazociągu. Tego w Pisarzowicach nie było. Rozpoczęto proces porządkowania stanu prawnego dróg, a szczególnie tych dojazdowych do pól. Ponieważ były to z reguły typowe miedze musiały zostać wykonane mostki umożliwiające dojazd do pól, a następnie rozpoczął się długotrwały proces utwardzania dróg i kładzenia nowych nawierzchni. Te prace pozwoliły w 1993 roku ustalić stan prawny wszystkich dróg, nadać im nazwy i nową numerację. Natomiast poprawianie nawierzchni wszystkich dróg to temat który ciągle jest aktualny i ciągle realizowany. W 1992 roku rozpoczęto prace związane z telefonizacją wsi. Na czele społecznego komitetu budowy stał Stanisław Peszel. Te działania służyły oczywiście wszystkim mieszkańcom (w tym także rolnikom). Trudno wymienić wszystkie podjęte działania w ciągu tych 33 lat. Były one jednak na tyle skuteczne, że Pisarzowice od początku lat 2000 stały się bardzo atrakcyjną miejscowością i rozpoczął się prawdziwy boom budowlany. Podsumowaniem może być fakt, że doceniono to w konkursie na najpiękniejszą wieś województwa śląskiego, w którym to w listopadzie 2008 roku Pisarzowice zdobyły wyróżnienie. Zaś w 2016r zdobyły II miejsce na najlepszą stronę internetową. Wielokrotnie podkreślany jest fakt, że pan Peszel znakomicie współpracuje ze wszystkimi organizacjami społecznymi i wspiera je w ich działalności. Jest też członkiem Rady Parafialnej. Należy jeszcze dodać, że pan Peszel przez 5 kadencji był radnym Gminy Wilamowice i aktywnie wspierał te inicjatywy, które w konsekwencji miały służyć poprawie warunków życia mieszkańców Pisarzowic i naszej Gminy Wilamowice. Po tej podniosłej uroczystości, rozpoczęło się zebranie sprawozdawcze,które bardzo sprawnie prowadził sołtys ,druh Stanisław Peszel i było zgodne z zatwierdzonym przez obecnych Porządkiem Zebrania. Podczas zebrania rezygnację z dalszego prowadzenia orkiestry złożył Stanisław Trembla. W związku z tym Zarząd w trybie pilnym zmuszony jest do poszukania nowego kapelmistrza i podpisania z nim umowy. Z pewnością sytuacja ta będzie miała szczęśliwe zakończenie i nasi muzycy będą grać przy najbliższych świętach, uświetniając je jak to było od prawie 50lat. Po zebraniu ,organizatorzy poczęstowali wszystkich poczęstunkiem,przygotowanym przez panie z KGW Pisarzowice, a czas uświetniła skocznymi utworami orkiestra działająca przy OSP w Pisarzowicach.   Czytaj dalej

1 4

Na wesoło

Bal karnawałowy członków zespołów regionalnych i ZPiTańca Gminy Wilamowice

W sobotnie popołudnie w nowo wybudowanym dworku, (pachnącym jeszcze farbą) oraz „jedliną”,wszyscy członkowie zespołów regionalnych oraz zespołów Pieśni i Tańca Gminy Wilamowice spotkali się na VIII Balu Karnawałowym. Bal ten zorganizował i zaprosił gości Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach. Obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych, w osobach Burmistrza Gminy pana Mariana Treli,przewodniczącego Rady Miasta z żoną pana Stanisława Nycz, Radnego Rady Miejskiej pana Andrzeja Nycz z żoną. Byli pracownicy M-GOK na czele z dyrektorem Aleksandrem Nowak oraz przewodniczące siedmiu Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy. Tradycyjnie na stołach królowały przepyszne ,kolorowe,niepowtarzalne ciasta, które to w ramach akredytacji dostarczyły zespoły. Po degustacji tych wspaniałych łakoci, jak i pysznym gorącym daniu zgromadzone kalorie można było „spalić” tańcząc w takt muzyki zespołu ”Maxim”z Pisarzowic. Muzyka była dograna zarówno dla młodzieży jak i seniorów. Na sali balowej bawiło się ponad 200osób, bo jak wiadomo gmina Wilamowice ,jako(prawdopodobnie) jedyna w Polsce posiada siedem zespołów pieśni i tańca i też z tego powodu jesteśmy dumni.   Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie wspaniałego spotkania karnawałowego, gdzie dominował śpiew, tańce i oczywiście wspaniała zabawa.   Sponsorzy: Bank Spółdzielczy w Wilamowicach, Burmistrz Gminy Wilamowice.   Kier.Z.R.”Pisarzowianki” Cecylia Puzoń   Czytaj dalej

1 3

O nas

Zakończenie okresu Bożego Narodzenia Z.R."Pisarzowianki"

…..witamy Ciebie narodzony Panie choć w wielu sercach jeszcze zimny chłód my zapraszamy Ciebie na mieszkanie spraw Twą miłością przemienienia cud” (...)   W Święto Matki Boskiej Gromnicznej-Święto Matki „ strzegącej od wszelkiego złego”, zespół zakończył okres Bożego Narodzenia, który trwa najdłużej w naszym kraju. Do tego to dnia tj. do Święta Ofiarowania Pańskiego rozlegają się kolędy, pastorałki w różnych miejscach nie tylko na scenach małych i dużych,ale przede wszystkim w kościołach. I właśnie najbardziej cieszy członków zespołu „Pisarzowianki”, że może wystąpić w najpiękniejszym miejscu jakim jest kościół Stanąć przed Bożą Dzieciną , śpiewem kolęd oraz pastorałek zakończyć ten jakże radosny okres. W kościele pw. św.Marcina mszę świętą , odprawił ksiądz proboszcz Janusz Gacek, a zespół uświetnił swym śpiewem kolęd. Po zakończeniu mszy świętej członkowie zespołu wraz z księdzem proboszczem stanęli do wspólnego zdjęcia przy szopce Bożonarodzeniowej .Tradycyjnie przepiękną szopkę jak i całą dekorację przygotował pan Jacek Szetyński wraz z pomocnikami. Podsumowując ten świąteczny ,radosny czas Zespołu ,trudno nie podziękować wszystkim jego członkom za wielkie zaangażowanie i wytrwałość podczas prób, a także radość i uśmiech podczas śpiewu jakże pięknych kolęd i pastorałek. Podziękował nam też ksiądz proboszcz Janusz Gacek życząc ,by nadal członkowie swym śpiewem rozsławiali naszą miejscowość i uświetniali uroczystości kościelne. Słowa szczególnego podziękowania należą się wspaniałemu kierownikowi muzycznemu panu Stanisławowi Olearczyk, który to wiele czasu nadal poświęca na odszukanie kolejnych tekstów trochę zapomnianych już kolęd i pastorałek oraz na opracowaniu do nich muzyki. Dziękujemy panu Stanisławowi za zaangażowanie i jego 20-letnią pracę oraz życzymy, by nadal był tak wspaniałym kierownikiem muzycznym na kolejne 20 lat .I to nie tylko wspólnego kolędowania. Serdeczne słowa podziękowania kieruje się do wspaniałej młodzieży, która to swoją obecnością ,młodzieńczą werwą , śpiewem ,z wielkim zaangażowaniem wspiera Zespół już od trzech lat. Podziękowanie kierujemy także pod adresem nowych członkiń. Są to panie z Hałcnowa i Lipnika. Cieszymy się, że chcą doskonalić razem z nami pasję śpiewania i występowania.   Kierownik zespołu C.Puzoń   PS   Okres Bożego Narodzenia wprawdzie się skończył tj. czas miłości, ciepła ,tradycji, ale wartości jakie przyniósł powinny być z nami na co dzień. Niech ten czas miłości, radości, przebaczania i życzliwości ciągle trwa. Postarajmy się go tak wykorzystać, abyśmy mogli stawać się coraz lepszymi ludźmi. Niech każdy człowiek ; to brat lub siostra, a nie wróg. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować zespołowi regionalnemu „Pisarzowianki”, za wszystkie występy i promowanie Pisarzowic. Chciałbym gorąco podziękować także wszystkim tym osobom i organizacjom społecznym, dzięki którym Pisarzowice się rozwijają, a mieszkańcom żyje się coraz lepiej.   Sołtys Pisarzowice Stanisław Peszel Czytaj dalej

2 4

Nagrody i osiągnięcia

Spotkanie z Twórcami i Animatorami kultury Powiatu Bielskiego a.d.2018

W Starostwie Powiatu Bielskiego w środę 31 stycznia , było doniosłe, radosne wydarzenie, a to za sprawą wspaniałych artystów, twórców, działających na terenie powiatu bielskiego,a w szczególności artystów działających i promujących Powiat na arenie nie tylko naszej Małej Ojczyzny, ale i poza nią. Obecni także byli zaproszeni goście, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, Posłowie na Sejm RP Jacek Falfus,Stanisław Pięta,Mirosław Suchoń,Jerzy Janik, wicestarosta Grzegorz Szetyński, wójtowie, burmistrzowie poszczególnych Gmin, dyrektor Książnicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek ,prezes RZKRiOR w Bielsku-Białej oraz radna Sejmiku województwa śląskiego pani Danuta Kożusznik,kierownik Biura Promocji pani Jolanta Konior ze swoim sztabem wspaniałych dziewczyn, które to przygotowały i pełniły pieczę nad porządkiem organizacyjnym, pracownicy Bibliotek Gminnych, dyrektorzy Domów Kultury oraz przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich powiatu. Osoby szczególnie zasłużone, twórcy i animatorzy zostali zaproszeni przez Starostę Andrzeja Płonkę oraz przewodniczącego rady Jana Borowskiego,by złożyć gratulacje,uznanie i podziękować tym wspaniałym ludziom za ich wieloletni wkład na rzecz rozwoju kultury w powiecie bielskim. Kiedyś ktoś powiedział; „kulturę tworzy człowiek, ale i kultura tworzy człowieka, bo od dawien dawna kultura jest towarzyszem życia codziennego każdego z nas.”Dzięki pielęgnowaniu dóbr kultury, każdy z nas uczy się o wybitnych ludziach, poznaje ich. Poznaje ich dzieła -zatrzymane chwile w czasie,bo kiedy tych wspaniałych ludzi nie będzie, będą ich rękodzieła,prace artystyczne, będzie świadectwo ich istnienia, a jeżeli my będziemy pamiętać, następne pokolenia będą pamiętać o nas. Zostały także wręczone odznaczenia. Brązowy medal „Zasłużony kulturze-Gloria Artis” otrzymał pan Florian Kohut z Rudzicy ,którego znakiem firmowym jest „Strach polny”.Odznakę „Zasłużony dla kultury Polskiej” pan Czesław Kubik artysta ludowy-rzeźbiarz (Czechowice-Dziedzice),a Dyplom Honorowy Ministra Kultury Zespół Regionalny „Jasieniczanka” z Jasienicy. Naszą Gminę Wilamowice reprezentowały i otrzymały wyróżnienia trzy bardzo energiczne kobiety. Pierwsza to pani dr Jolanta Danek,twórczyni, założycielka i prowadząca od trzydziestu lat Zespół „Cepelia Fil -Wilamowice”. Autorka wydawnictw książkowych stanowiących nieoceniony wkład w propagowanie kultury wilamowskiej w kraju jak i poza granicami. Współautorka licznych akcji promujących nie tylko Gminę Wilamowice, ale powiat w kraju jak i za granicą. Odznaczona medalami ”Za zasługi dla Cepelii”,w 2007 roku Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego przyznał pani Jolancie Danek odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”.W 2013 roku otrzymała medal Zasłużony Kulturze „Gloria-Artis”.Ponadto trzykrotnie uhonorowana nagrodą Starosty Bielskiego,za szczególne osiągnięcia dla kultury Powiatu Bielskiego. Druga to pani Urszula Kucharska (dla pani Urszuli Kucharskiej jest to już drugie wyróżnienie z rąk Starosty).Kierowniczka Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach oraz członkini KGW w Pisarzowicach prowadzi dwie grupy teatralne, Teatrzyk dziecięcy „Debiucik” i Teatr „Bezimienni”. Sama też jest reżyserem , scenarzystą spektakli,które wystawia. Obie grupy teatralne zdobywały i zdobywają nagrody i wyróżnienia od szeregu już lat. Inicjatorka i organizatorka od 5 lat „Festiwalu Kultury Wszelakiej” Założycielka i prowadząca Akademię Złotego Wieku w WDK w Pisarzowicach. Od szeregu też lat organizuje i prowadzi w trakcie ferii zimowych i wakacji, serię warsztatów dla dzieci i młodzieży „Artystyczne ferie i wakacje”. Najbardziej popularne są warsztaty rękodzielnicze Klubu Rękodzieła CafeART, na których to powstają „cudeńka” oraz „cuda -wianki” cieszące niejedno oko. Dzięki jej pomysłom, efektywnemu zarządzaniu, wspaniałej organizacji przez cały rok,w Domu Kultury w Pisarzowicach, każdy chętny ,może znaleźć coś dla siebie i przyjemnie spędzić czas. Dla ciekawostki w miesiącu styczniu br roku przez Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach przewinęło się ok.1000osób. Świetna fotografka ,mająca na swoim koncie wiele wystaw dokumentujących jej podróże po świecie,gdyż jako kulturoznawca interesuje się kulturą innych krajów. Trzecia to pani Jadwiga Piłot, przewodnicząca KGW na Kaniówku w Dankowicach, a obecnie prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Kaniówka. Pani Jadwiga Piłot w budynku świetlicy prowadzi zajęcia z dziećmi z Kaniówka, warsztaty plastyczne,spotkania, konkursy, zajęcia bibułkarskie i ceramiczne. Warto podkreślić jej zdolności malarskie. Spod jej drobnych dłoni wychodzą piękne obrazy przedstawiające naturę;kwiaty, pola,łany zbóż. Działaczka w grupach charytatywnych parafii. Przywiązuje dużą wagę do propagowania lokalnych tradycji, obrzędów,dziedzictwa kulinarnego. Dzięki jej pomysłom artystycznym,imprezy środowiskowe (dożynki, kulinaria czy Wilamowskie Śmiergusty”) dekorowane są jej rękodziełem artystycznym. Całą uroczystość, uświetnił występ ZR „Zabrzeg” z Zabrzega. W kuluarach można było podziwiać wystawę płaskorzeźb pana Czesława Kubika. Czytaj dalej

1 6

Trwa przekierowywanie...

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij