Aktualności

0 0
Kłosuj Komentuj Ulubione

Ogólnopolski Miesięczny Protest Rolników

Główne postulaty Ogólnopolskiego Protestu Rolników
 
I. STOP dla niekontrolowanego importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy i innych krajów poza unijnych niestosujących norm Unii Europejskiej!
 
Europejskich rolników obowiązują koszty i regulacje, którym nie podlegają producenci rolni z Ukrainy oraz innych krajów spoza Wspólnoty. Dopuszczenie na rynek europejski towarów rolno-spożywczych z krajów pozaunijnych, bez żadnych regulacji, jest skrajną nieodpowiedzialnością Komisji Europejskiej i zagraża naszemu istnieniu.
Zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu Europejczyków!
 
II. ŻĄDAMY rewizji Wspólnej Polityki Rolnej.
WPR powinna być spójną polityką regionów uwzględniając specyfikę rolnictwa na danym terenie.
 
 
PROTESTUJEMY przeciwko ograniczeniu produkcji roślinnej i zwierzęcej i nakładaniu kolejnych obostrzeń środowiskowych wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu (ekoschematy, ugorowania).
 
ŻĄDAMY zmian w ekoschematach i warunkowości: mniej biurokracji
a więcej biologizacji.
 
NIE dla gwałtownych i nieprzemyślanych zmian w produkcji rolnej. Nowe systemy należy wprowadzać najpierw w ośrodkach badawczych lub w gospodarstwach wdrożeniowych, demonstracyjnych na danym terenie. Podstawą powinien być zrównoważony rozwój, w którym zawierać się będą różne systemy produkcji i certyfikacji, jak produkcja integrowana, ekologiczna oraz w przyszłości produkcja zrównoważona po zdefiniowaniu jej na poziomie Komisji Europejskiej.
 
WNIOSKUJEMY o większą ilość i możliwość zmian Krajowego Planu Strategicznego
w ciągu roku i w całym okresie trwania perspektywy budżetowej 2023-2027.
 
ŻĄDAMY nowej strategii dla rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej!
 
ŻĄDAMY POLITYKI ROLNEJ A NIE POLITYKI W ROLNICTWIE!
 
 
EUROPA - postulaty
 
I . #UkrainaUE
 
STOP dla niekontrolowanego importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy i innych krajów pozaunijnych niestosujących norm UE!
ŻĄDAMY przygotowania strategii akcesyjnej Ukrainy do Unii Europejskiej w obszarze rolnictwa z podziałem na sektory!
 
 II . #RynekUE
 
1) ŻĄDAMY ustanowienia ceł i kontyngentów taryfowych w wymianie handlowej towarów rolno-spożywczych pomiędzy Unią Europejską, a innymi krajami! Towary sprowadzane na teren UE powinny spełniać normy UE. Powinny przechodzić badania na pozostałości substancji aktywnych. To, co jesteśmy w stanie wyprodukować w UE podlega ochronie!
2) ŻĄDAMY  nowej strategii dla rozwoju rolnictwa UE!
3) ŻĄDAMY zmiany zasad skupu interwencyjnego w UE oraz urealnienia poziomu
cen, których osiągnięcie umożliwia uruchomienie tego mechanizmu!
 
III. #WPR
 
ŻĄDAMY rewizji Wspólnej Polityki Rolnej. WPR powinna być spójną polityką regionów uwzględniającą specyfikę rolnictwa na danym terenie (drugi główny postulat).
 
POLSKA - postulaty
 
I. #ZIEMIA
 
KONSTYTUCJA RP (art. 23): “Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne.” Dzierżawa jest pełnoprawną formą rozdysponowywania gruntów z Zasobu WRSP.
ŻĄDAMY rozdysponowania wśród rodzinnych gospodarstw rolnych ziemi powracającej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z tzw. trzydziestek. Zgodnie z prawem spółki, które nie wyłączyły dobrowolnie 30% dzierżawionych państwowych gruntów po upływie terminu umowy dzierżawy nie mają już prawa pierwokupu ziemi,
ani prawa do przedłużenia dzierżawy.
 
 
II. #HODOWLA
 
1) ŻĄDAMY odejścia od pomysłów ograniczania lub zakazywania chowu i hodowli zwierząt w Polsce. Nie zgadzamy się na delegalizowanie sektorów, których działanie jest legalne na poziomie UE. Próby zamykania hodowli zwierząt futerkowych odczytujemy, jako pierwszą barierę na drodze do wprowadzenia dalszych ograniczeń w produkcji zwierzęcej oraz brak zrozumienia kooperacji zachodzących pomiędzy sektorami w rolnictwie.
2)  ŻĄDAMY ustanowienia sektora chowu i hodowli zwierząt, jako sektora strategicznego dla rozwoju gospodarki rolnej naszego kraju. Specjalizacją naszego kraju poza produkcją roślinną powinna być rosnąca produkcja zwierzęca, która stanie się lokalnym rynkiem zbytu dla pasz w jakości innej niż konsumpcyjna.
3) ŻĄDAMY  opracowania i wdrażania sektorowych planów rozwoju poszczególnych działów produkcji zwierzęcej. Chcemy zapewnienia ciągu hodowlanego oraz ciągłości produkcji.
4) ŻĄDAMY ułatwień w realizacji inwestycji na obszarach wiejskich. Wieś to miejsce to prowadzenia produkcji rolnej. Dziś blokowanie inwestycji na terenach wiejskich stało się normą.
5) ŻĄDAMY rozdzielenia produkcji roślinnej i zwierzęcej przy szacowaniu strat w gospodarstwach hodowlanych (susza).
 
 
III. #UPRAWA
 
1)  ŻĄDAMY regulacji prawnych, które pozwolą chronić opłacalności w produkcji roślinnej i będą zabezpieczały gospodarstwa rolne przed gwałtownymi wzrostami kosztów produkcji oraz gwałtownymi spadkami cen skupów poniżej kosztów opłacalności.
2) ŻĄDAMY sprzedaży za pośrednictwem Krajowej Grupy Spożywczej, w formie komisu, nawozów z polskich zakładów chemicznych.
3) ŻĄDAMY deklaracji utrzymania dopłat do paliwa rolniczego na poziomie 2 złotych.
4) ŻĄDAMY utrzymania w 2024 roku wysokości środków pomocowych do wszystkich zbóż, rzepaku, owoców oraz innych na poziomie z 2023 roku w związku z destabilizacją rynków spowodowaną napływem produktów rolnych spoza Unii Europejskiej.
5) ŻĄDAMY wypłaty środków pomocowych w związku z destabilizacją rynków w 2023 roku spowodowanym napływem zbóż i produktów rolno-spożywczych z Ukrainy gospodarstwom rolnym dokonującym sprzedaży produktów rolnych w systemie giełdowym.
6)  ŻĄDAMY zmiany terminu możliwości stosowania nawozów azotowych z 1 marca na 1 lutego.
7) ŻĄDAMY ustalenia terminu obowiązku utrzymania poplonów ozimych na 01 luty.
8) ŻĄDAMY  przywrócenia możliwości stosowania środków ochrony roślin zawierających chloropiryfos i dimetoat. Postulat wymaga konsultacji z branżą pszczelarską. Stosowanie i obrót tych środków winno być pod ścisłą kontrolą.
9) ŻĄDAMY uruchomienia pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych za lata 2022 oraz 2023 oraz wprowadzenia możliwości odwołania się od wyników szacowania strat suszowych.
10) ŻĄDAMY stałego zwrotu za materiał siewny, tak aby był on liczony do hektara
a nie dzielony przez pulę środków przeznaczonych na ten cel.
11) ŻĄDAMY wsparcia gospodarstw rolnych, ogrodniczych oraz sadowniczych w związku
z drastycznym wzrostem kosztów energii spowodowanych wojną na Ukrainie.
12) ŻĄDAMY doprecyzowania definicji zboża energetycznego i kontroli jego drogi.
 
 
IV. # PRZETWÓRSTWO
 
1) ŻĄDAMY działań ukierunkowanych na rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i jego powiązanie z polskim rolnikiem.
2) ŻĄDAMY rozwoju Krajowej Grupy Spożywczej (krajowych gestorów) w formule współpracy państwa i rolników.
3) ŻĄDAMY  powrotu Krajowej Grupy Spożywczej oraz spółek strategicznych dla rozwoju polskiego rolnictwa pod nadzór Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4) ŻĄDAMY wsparcia Państwa dla rozwoju spółdzielczości, w tym spółdzielni rodzinnych.
5) ŻĄDAMY uwzględnienia w ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa spółdzielni rolników.
6) ŻĄDAMY ograniczenia rozmnażania i sprzedaży materiału szkółkarskiego - tylko licencja.
 
V. #RynkiROL
 
1) ŻĄDAMY przepisów ułatwiających sprzedaż bezpośrednio od rolników oraz lokalnych przetwórców w sieciach handlowych.
2) ŻĄDAMY  mechanizmów chroniących rolnika przed nieuczciwymi kontrahentami.
3) ŻĄDAMY wdrożenia systemu monitoringu produktów rolno-spożywczych.
4) ŻĄDAMY analizy i wynikających z niej działań dotyczących budowy strategicznych elementów
zabezpieczających możliwości eksportowe, przeładunkowe, magazynowe takie jak: agro porty, magazyny, TLS, drogi w tym kolejowe i wodne.
5) ŻĄDAMY utworzenia systemu zapewniającego rolnikowi dostęp do rzetelnych danych rynkowych. Dane dotyczące stanów magazynowych, spodziewanych plonów etc. powinny leżeć u podstaw decyzji rolnika.
6) ŻĄDAMY rozwoju infrastruktury elektro-energetycznej na obszarach wiejskich. Rozwój OZE, biogazowni nie będzie możliwy bez odpowiedniej ilości przyłączy i odpowiednich regulacji prawnych.
7) ŻĄDAMY deklaracji utrzymania i dalszego rozwoju udziału biokomponentów w paliwach.
8) ŻĄDAMY poprawy w dostępności do kredytów i ubezpieczeń dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.
 
VI. #ŚRODOWISKO
 
1) ŻĄDAMY  uregulowania kwestii odszkodowań z tytułu strat w uprawach wyrządzanych przez gatunki prawnie chronione oraz weryfikacji list gatunków chronionych. Rolnicy są największą grupą społeczną w Polsce zaangażowaną w ochronę przyrody. Problem w tym,
że nas na to już nie stać.
2) OCZEKUJEMY współpracy ze stroną rządową oraz kołami łowieckimi w zakresie ograniczania szkód łowieckich w rolnictwie.
3) OCZEKUJEMY podjęcia dialogu w temacie stosowania azotu w gospodarstwach. Rolnik posiada wiedzę i umiejętności rolnicze. Powinien decydować o stosowaniu azotu w produkcji rolnej. Dbałość o gospodarstwo rolne jest równoznaczne z dbałością o środowisko naturalne!
4) OCZEKUJEMY ułatwień w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych.
 
 
Celem działania jest prowadzenie DIALOGU w oparciu o ZESPOŁY SEKTOROWE/PROBLEMOWE z udziałem rolników, strony rządowej, administracji, ekspertów (możliwość współpracy zdalnej).
 
*Zdjęcie NSZZ „Solidarność" Rolników Indywidualnych Piotrków Trybunalski jest na Placu Targowym w Radomsku

Redakcja mojeKGW ..

Udostępnij na facebook!

Przeczytaj również wszystkie artykuły z kategorii >

Godnie odejść….

Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, w Polsce brakuje miejsc w hospicjach, a opieka paliatywna boryka się z poważnymi problemami. Odchodzenie w komforcie, bez bólu i ogromnego cierpienia nie powinno być luksusem. Przyczyn zaistniałej sytuacji jest sporo, ale na czoło wysuwa się ta najważniejsza. Zbyt niskie wyceny takich usług przez NFZ. A niestety nasze społeczeństwo się starzeje i kwestą czasu jest narastanie problemu. Starzejemy się i chorujemy. Niestety wiele osób potrzebujących wsparcia w tych najtrudniejszych momentach zderza się ze ścianą i ogromną bezradnością. NIK w swoim raporcie, wskazuje na utrudniony dostęp do takich świadczeń szczególnie mieszkańców wsi. Hospicjów po prostu jest za mało. Życie kosztuje, umieranie również Jak wykazują specjaliści od około sześciu lat wyceny stawek usług medycznych w stacjonarnych hospicjach nie były poprawiane przez NFZ. A ceny leków, środków higieny, sprzętu i usług rosną. Pieniądze potrzebne są również na pensje personelu medycznego. Statystyki są bezlitosne w tym temacie. W 2050 roku seniorzy w wieku 65+ będą już stanowić 32,7 proc. polskiej populacji, co będzie oznaczać wzrost o 5,4 mln osób w stosunku do bazy z 2013 roku, kiedy ten odsetek wynosił jeszcze 14,7 proc. To niewyobrażalne obciążeniem dla systemu opieki zdrowotnej. Już obecnie choroby cywilizacyjne i nowotworowe to plaga. Niestety przy całym wzroście świadomości i struktur opieki zdrowotnej rejonami, gdzie dostęp do wszelkiego rodzaju opieki medycznej jest gorszy są wsie. Osoby objęte opieką hospicyjną domową cierpią z powodu braku personelu i pomocy. Bywa, że pielęgniarka z trudem do nich dociera. W wielu przypadkach nie działa fizjoterapia domowa i domowa opieka długoterminowa. Przykładem jest region Podlasia, gdzie zgodnie z danymi NIK prawie 40 proc. ośrodków pomocy społecznej na obszarach wiejskich nie sprawuje opieki społecznej w domach, co oznacza, że ta opieka jest niewydolna. Niestety nadal wprowadzane są limity przez NFZ w finansowaniu tego typu świadczeń. W efekcie nie wszyscy, którzy potrzebują opieki paliatywnej, mogą zostać nią objęci. W Polsceopieka paliatywna i hospicyjna nie ma się dobrze. Nie tylko na nowotwory umiera....... Drodzy czytelnicy cały artykuł znajdziecie na łamach naszego Kwartalnika "MojaWieś". Zachęcamy do zakupu i prenumeraty. Adres: redakcja@mojawies.pl Czytaj dalej

Godnie odejść….

Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, w Polsce brakuje miejsc w hospicjach, a opieka paliatywna boryka się z poważnymi problemami. Odchodzenie w komforcie, bez bólu i ogromnego cierpienia nie powinno być luksusem. Przyczyn zaistniałej sytuacji jest sporo, ale na czoło wysuwa się ta najważniejsza. Zbyt niskie wyceny takich usług przez NFZ. A niestety nasze społeczeństwo się starzeje i kwestą czasu jest narastanie problemu. Starzejemy się i chorujemy. Niestety wiele osób potrzebujących wsparcia w tych najtrudniejszych momentach zderza się ze ścianą i ogromną bezradnością. NIK w swoim raporcie, wskazuje na utrudniony dostęp do takich świadczeń szczególnie mieszkańców wsi. Hospicjów po prostu jest za mało. Życie kosztuje, umieranie również Jak wykazują specjaliści od około sześciu lat wyceny stawek usług medycznych w stacjonarnych hospicjach nie były poprawiane przez NFZ. A ceny leków, środków higieny, sprzętu i usług rosną. Pieniądze potrzebne są również na pensje personelu medycznego. Statystyki są bezlitosne w tym temacie. W 2050 roku seniorzy w wieku 65+ będą już stanowić 32,7 proc. polskiej populacji, co będzie oznaczać wzrost o 5,4 mln osób w stosunku do bazy z 2013 roku, kiedy ten odsetek wynosił jeszcze 14,7 proc. To niewyobrażalne obciążeniem dla systemu opieki zdrowotnej. Już obecnie choroby cywilizacyjne i nowotworowe to plaga. Niestety przy całym wzroście świadomości i struktur opieki zdrowotnej rejonami, gdzie dostęp do wszelkiego rodzaju opieki medycznej jest gorszy są wsie. Osoby objęte opieką hospicyjną domową cierpią z powodu braku personelu i pomocy. Bywa, że pielęgniarka z trudem do nich dociera. W wielu przypadkach nie działa fizjoterapia domowa i domowa opieka długoterminowa. Przykładem jest region Podlasia, gdzie zgodnie z danymi NIK prawie 40 proc. ośrodków pomocy społecznej na obszarach wiejskich nie sprawuje opieki społecznej w domach, co oznacza, że ta opieka jest niewydolna. Niestety nadal wprowadzane są limity przez NFZ w finansowaniu tego typu świadczeń. W efekcie nie wszyscy, którzy potrzebują opieki paliatywnej, mogą zostać nią objęci. W Polsceopieka paliatywna i hospicyjna nie ma się dobrze. Nie tylko na nowotwory umiera....... Drodzy czytelnicy cały artykuł znajdziecie na łamach naszego Kwartalnika "MojaWieś". Zachęcamy do zakupu i prenumeraty. Adres: redakcja@mojawies.pl Czytaj dalej

Godnie odejść….

Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, w Polsce brakuje miejsc w hospicjach, a opieka paliatywna boryka się z poważnymi problemami. Odchodzenie w komforcie, bez bólu i ogromnego cierpienia nie powinno być luksusem. Przyczyn zaistniałej sytuacji jest sporo, ale na czoło wysuwa się ta najważniejsza. Zbyt niskie wyceny takich usług przez NFZ. A niestety nasze społeczeństwo się starzeje i kwestą czasu jest narastanie problemu. Starzejemy się i chorujemy. Niestety wiele osób potrzebujących wsparcia w tych najtrudniejszych momentach zderza się ze ścianą i ogromną bezradnością. NIK w swoim raporcie, wskazuje na utrudniony dostęp do takich świadczeń szczególnie mieszkańców wsi. Hospicjów po prostu jest za mało. Życie kosztuje, umieranie również Jak wykazują specjaliści od około sześciu lat wyceny stawek usług medycznych w stacjonarnych hospicjach nie były poprawiane przez NFZ. A ceny leków, środków higieny, sprzętu i usług rosną. Pieniądze potrzebne są również na pensje personelu medycznego. Statystyki są bezlitosne w tym temacie. W 2050 roku seniorzy w wieku 65+ będą już stanowić 32,7 proc. polskiej populacji, co będzie oznaczać wzrost o 5,4 mln osób w stosunku do bazy z 2013 roku, kiedy ten odsetek wynosił jeszcze 14,7 proc. To niewyobrażalne obciążeniem dla systemu opieki zdrowotnej. Już obecnie choroby cywilizacyjne i nowotworowe to plaga. Niestety przy całym wzroście świadomości i struktur opieki zdrowotnej rejonami, gdzie dostęp do wszelkiego rodzaju opieki medycznej jest gorszy są wsie. Osoby objęte opieką hospicyjną domową cierpią z powodu braku personelu i pomocy. Bywa, że pielęgniarka z trudem do nich dociera. W wielu przypadkach nie działa fizjoterapia domowa i domowa opieka długoterminowa. Przykładem jest region Podlasia, gdzie zgodnie z danymi NIK prawie 40 proc. ośrodków pomocy społecznej na obszarach wiejskich nie sprawuje opieki społecznej w domach, co oznacza, że ta opieka jest niewydolna. Niestety nadal wprowadzane są limity przez NFZ w finansowaniu tego typu świadczeń. W efekcie nie wszyscy, którzy potrzebują opieki paliatywnej, mogą zostać nią objęci. W Polsceopieka paliatywna i hospicyjna nie ma się dobrze. Nie tylko na nowotwory umiera....... Drodzy czytelnicy cały artykuł znajdziecie na łamach naszego Kwartalnika "MojaWieś". Zachęcamy do zakupu i prenumeraty. Adres: redakcja@mojawies.pl Czytaj dalej

Godnie odejść….

Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, w Polsce brakuje miejsc w hospicjach, a opieka paliatywna boryka się z poważnymi problemami. Odchodzenie w komforcie, bez bólu i ogromnego cierpienia nie powinno być luksusem. Przyczyn zaistniałej sytuacji jest sporo, ale na czoło wysuwa się ta najważniejsza. Zbyt niskie wyceny takich usług przez NFZ. A niestety nasze społeczeństwo się starzeje i kwestą czasu jest narastanie problemu. Starzejemy się i chorujemy. Niestety wiele osób potrzebujących wsparcia w tych najtrudniejszych momentach zderza się ze ścianą i ogromną bezradnością. NIK w swoim raporcie, wskazuje na utrudniony dostęp do takich świadczeń szczególnie mieszkańców wsi. Hospicjów po prostu jest za mało. Życie kosztuje, umieranie również Jak wykazują specjaliści od około sześciu lat wyceny stawek usług medycznych w stacjonarnych hospicjach nie były poprawiane przez NFZ. A ceny leków, środków higieny, sprzętu i usług rosną. Pieniądze potrzebne są również na pensje personelu medycznego. Statystyki są bezlitosne w tym temacie. W 2050 roku seniorzy w wieku 65+ będą już stanowić 32,7 proc. polskiej populacji, co będzie oznaczać wzrost o 5,4 mln osób w stosunku do bazy z 2013 roku, kiedy ten odsetek wynosił jeszcze 14,7 proc. To niewyobrażalne obciążeniem dla systemu opieki zdrowotnej. Już obecnie choroby cywilizacyjne i nowotworowe to plaga. Niestety przy całym wzroście świadomości i struktur opieki zdrowotnej rejonami, gdzie dostęp do wszelkiego rodzaju opieki medycznej jest gorszy są wsie. Osoby objęte opieką hospicyjną domową cierpią z powodu braku personelu i pomocy. Bywa, że pielęgniarka z trudem do nich dociera. W wielu przypadkach nie działa fizjoterapia domowa i domowa opieka długoterminowa. Przykładem jest region Podlasia, gdzie zgodnie z danymi NIK prawie 40 proc. ośrodków pomocy społecznej na obszarach wiejskich nie sprawuje opieki społecznej w domach, co oznacza, że ta opieka jest niewydolna. Niestety nadal wprowadzane są limity przez NFZ w finansowaniu tego typu świadczeń. W efekcie nie wszyscy, którzy potrzebują opieki paliatywnej, mogą zostać nią objęci. W Polsceopieka paliatywna i hospicyjna nie ma się dobrze. Nie tylko na nowotwory umiera....... Drodzy czytelnicy cały artykuł znajdziecie na łamasz naszego Kwartalnika "MojaWieś". Zachęcamy do zakupu i prenumeraty. Adres: redakcja@mojawies.pl Czytaj dalej

Godnie odejść….

Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, w Polsce brakuje miejsc w hospicjach, a opieka paliatywna boryka się z poważnymi problemami. Odchodzenie w komforcie, bez bólu i ogromnego cierpienia nie powinno być luksusem. Przyczyn zaistniałej sytuacji jest sporo, ale na czoło wysuwa się ta najważniejsza. Zbyt niskie wyceny takich usług przez NFZ. A niestety nasze społeczeństwo się starzeje i kwestą czasu jest narastanie problemu. Starzejemy się i chorujemy. Niestety wiele osób potrzebujących wsparcia w tych najtrudniejszych momentach zderza się ze ścianą i ogromną bezradnością. NIK w swoim raporcie, wskazuje na utrudniony dostęp do takich świadczeń szczególnie mieszkańców wsi. Hospicjów po prostu jest za mało. Życie kosztuje, umieranie również Jak wykazują specjaliści od około sześciu lat wyceny stawek usług medycznych w stacjonarnych hospicjach nie były poprawiane przez NFZ. A ceny leków, środków higieny, sprzętu i usług rosną. Pieniądze potrzebne są również na pensje personelu medycznego. Statystyki są bezlitosne w tym temacie. W 2050 roku seniorzy w wieku 65+ będą już stanowić 32,7 proc. polskiej populacji, co będzie oznaczać wzrost o 5,4 mln osób w stosunku do bazy z 2013 roku, kiedy ten odsetek wynosił jeszcze 14,7 proc. To niewyobrażalne obciążeniem dla systemu opieki zdrowotnej. Już obecnie choroby cywilizacyjne i nowotworowe to plaga. Niestety przy całym wzroście świadomości i struktur opieki zdrowotnej rejonami, gdzie dostęp do wszelkiego rodzaju opieki medycznej jest gorszy są wsie. Osoby objęte opieką hospicyjną domową cierpią z powodu braku personelu i pomocy. Bywa, że pielęgniarka z trudem do nich dociera. W wielu przypadkach nie działa fizjoterapia domowa i domowa opieka długoterminowa. Przykładem jest region Podlasia, gdzie zgodnie z danymi NIK prawie 40 proc. ośrodków pomocy społecznej na obszarach wiejskich nie sprawuje opieki społecznej w domach, co oznacza, że ta opieka jest niewydolna. Niestety nadal wprowadzane są limity przez NFZ w finansowaniu tego typu świadczeń. W efekcie nie wszyscy, którzy potrzebują opieki paliatywnej, mogą zostać nią objęci. W Polsceopieka paliatywna i hospicyjna nie ma się dobrze. Nie tylko na nowotwory umiera....... Drodzy czytelnicy cały artykuł znajdziecie na łamasz naszego Kwartalnika "MojaWieś". Zachęcamy do zakupu i prenumeraty. Adres: redakcja@mojawies.pl Czytaj dalej

Trwa przekierowywanie...

Trwa przetwarzanie ...

Twój kłos został poprawnie oddany!

Twój kłos został usunięty!

Wystąpił błąd podczas kłosowania. Twój kłos nie został oddany!

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Aktualnie trwa modernizacja sklepu.
Zapraszamy już wkrótce!

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij