Porady

Rolnictwo i uprawa

Źródła finansowania Kół Gospodyń Wiejskich

O te pieniądze trzeba się postarać. Zgodnie z przepisami, źródłami finansowania mogą być tutaj: składki członkowskie, spadki i zapisy, darowizny, sponsoring, zbiórki publiczne, dotacje, dochody z majątku, dochód z własnej działalności, działalność odpłatna i gospodarcza, pożyczki i kredyty. Składki W każdej organizacji typu członkowskiego jednym z obowiązków statutowych jest uiszczanie składek członkowskich. Wysokość składki uchwala walne zebranie. Darowizny KGW może przyjąć darowiznę, a darczyńca może dokonać odpisu od dochodu w wysokości dokonanej wpłaty. Sponsoring Sponsoring to finansowanie przedsięwziąć mających na celu promowanie sponsora. W zamian za pieniądze koła, np. umieszczają logo sponsora w materiałach informacyjnych, na ściankach namiotu, straganach, na stronie internetowej KGW. Zobowiązania sponsora i koła należy ująć w stosownej umowie. Zbiórki publiczne Zorganizowanie jej wymaga uzyskania dodatkowego pozwolenia. Zgłoszenia elektronicznego dokonuje się na stronie www.zbiorki.gov.pl. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia zbiórki publicznej w postaci papierowej, przy czym organizator wypełnia wówczas zgłoszenie i doręcza je ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej. Organizator zbiórki może prowadzić w tym samym czasie więcej niż jedną zbiórkę. Osoby przeprowadzające zbiórkę muszą posiadać dostarczone przez organizatora identyfikatory zawierające ich imię i nazwisko, informacje o nazwie, celu zbiórki publicznej i jej organizatorze oraz numer zbiórki publicznej. Spadki i zapisy Przychody ze spadków i zapisów otrzymanych po zmarłym (testament). Dotacje Dotacje to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez samorząd, gminny, powiatowy i wojewódzki, Państwo. Lokalne Grupy Działalności, Lokalne Grupy Rybackie oraz Stowarzyszenia i Fundacje. KGW posiadające osobowość prawną może ubiegać się o dotację na swoje cele statutowe. Podmiot przyznający dotację, swoją decyzję podejmuje w drodze konkursu. Działalność gospodarcza Stowarzyszenie rejestrowe może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że uzyskany z niej dochód przeznaczony zostanie na cele statutowe. Pożyczki i kredyty KGW może korzystać z pożyczek udzielanych przez osoby fizyczne i prawne. Zawsze umowę pożyczki należy zgłosić i opłacić 2% od wysokości pożyczki do Urzędu Skarbowego. Fundusz sołecki Wiele kół zabiega o środki finansowe z funduszu sołeckiego. Żeby je pozyskać koło powinno ustalić na zebraniu cele na jakie przeznaczy pieniądze np. zakup naczyń czy strojów ludowych lub na organizację imprez kulturalnych, rozrywkowych czy integracyjnych. PROJEKTY I GRANTY Informacji o konkursach grantowych powinniśmy szukać: na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń gminy, starostwa i urzędu marszałkowskiego, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, na stronach internetowych fundacji, m.in. Fundacja Wspomagania Wsi, Akademia Rozwoju Filantropii, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundusz dla Organizacji. Pozarządowych oraz na stronach portalu: www.ngo.pl na stronach internetowych: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czytaj dalej

6 8

Rolnictwo i uprawa

Jak sprostać wyzwaniom, które stawia nam kukurydza w żywieniu krów mlecznych

Żywienie bydła jest oparte w dużej mierze na kukurydzy, a światowe tenden­cje zmierzają w kierunku jej zwiększo­nego udziału w żywieniu krów. Przemawia za tym wysoki plon z hektara i dosko­nała przydatność żywieniowa. W Stanach Zjednoczonych trwają badania nad żywie­niem krów opartym prawie w 80% na kuku­rydzy! Stawia to ogromne wyzwania przed nami, aby dostarczać najwyższej jakości środków do produkcji, a przed gospoda­rzem, aby starannie przygotować i zmaga­zynować kukurydzę. Rolnicy ogromną rolę przykładają do doboru odpowiedniej odmiany, wysiewu i nawożenia kukurydzy na polu. W zasie­wie coraz większy udział zyskują odmiany typu dent, które cechuje większy potencjał plonotwórczy, a zwiększony udział skrobi mączystej podnosi strawność skrobi w żwa­czu. Odmiany typu dent charakteryzują się również większą odpornością na suszę oraz lepszym efektem „stay green”, a uzy­skane bardziej miękkie ziarno łatwiej jest poddawać dalszej obróbce. fot. Ryszard Wojciechowski. Doskonałej jakości materiał zebrany z pola należy jeszcze prawidłowo przy­gotować i zakonserwować, aby korzystać z niego w okresie późniejszym. Kukurydzę można zakisić, suszyć oraz chemicznie kon­serwować. Najbardziej popularną i zarazem najtańszą metodą konserwacji jest kisze­nie kukurydzy, czy to całych roślin (popu­larna kiszonka z kukurydzy), kolb (LKS), czy to samego ziarna (CCM). Do przygotowa­nia kiszonek należy używać odpowiednio dobranych inokulantów, które przyspieszą, ukierunkują odpowiednio procesy fer­mentacyjne i zapewnią ochrone cennych skladnikow pokarmowych oraz utrzymają stabilność tlenową po otwarciu pryzmy. Inokulanty dozujemy nowoczesnym aplikatorem marki DuPont Pioneer, 1 butelkę/50 t zakiszanej masy bezpośred­nio na sieczkarni lub w silosie w momen­cie ubijania silosu/formowania pryzmy. Inokulanty poprawiają jakość kiszonki poprzez przyspieszenie właściwych pro­cesów fermentacyjnych. Kiszonkę cha­rakteryzują lepsze parametry, co podnosi wydajność zwierząt o 2–4%. Przez doda­nie i wytworzenie prawidłowych bakte­rii fermentacyjnych konserwujemy cukry i białka, przedłużamy jakość kiszonki. Dodanie bakterii Lactobacillus buchnerii, które wytwarzają zrównoważoną mie­szankę kwasu mlekowego, kwasu octo­wego i 1,2-propanodiolu, co zapobiega zagrzewaniu kiszonki po otwarciu silosu lub pryzmy. Działanie inokulantów możemy obserwować w badanych kiszonkach (tab. 1). Tabela 1. Wyniki laboratoryjne kiszonki z kukurydzy z gospodarstwa stosującego inokulanty firmy DuPont Pioneer fot. Ryszard Wojciechowski. Klimat w Polsce jest nieprzewidy­walny, dlatego należałoby mieć rezerwę paszową, gdyż nigdy nie wiemy, jaki będzie kolejny rok. Rezerwa ta pozwoli na spo­kojne układanie dawek pokarmowych i pla­nowanie zasiewów w następnym sezonie. Rezerwa powinna wynosić przynajmniej ¼ całej bazy paszowej. Otwarcie nowego silosu powinno nastąpić najwcześniej po świętach Bożego Narodzenia. Choć procesy fermentacyjne stabilizują się już po 6–8 tygodniach od zamknięcia pryzmy, „dojrzewanie skrobi” trwa nadal i koń­czy się w kiszonce z kukurydzy po około 4–6 miesiącach, a w CCM może trwać nawet do około 1 roku. Zawartość skrobi w kiszonce z kukurydzy wzrasta w tym okresie około 4%. Kukurydza na kiszonkę zebrana w odpowiedniej fazie, pocięta, zabezpieczona inokulantem, ubita i szczel­nie okryta w czasie przechowywania nie zmienia swoich właściwości odżywczych nawet przez wiele lat. Zbyt wczesne otwar­cie silosu zaburzy prawidłową fermentację i obniży stabilność tlenową kiszonki. Jeżeli na wstępnym etapie przygotowań do zbio­rów wiemy, że mamy niewystarczającą ilość paszy z poprzedniego sezonu, to należy przygotować mniejszą pryzmę i do jej przy­gotowania użyć specjalnego inokulantu przyspieszającego procesy fermentacyjne. Hanna Nowak Animal Nutrition Analyst DuPont Pioneer Czytaj dalej

0 4

Trwa przekierowywanie...

Trwa przetwarzanie ...

Twój kłos został poprawnie oddany!

Twój kłos został usunięty!

Wystąpił błąd podczas kłosowania. Twój kłos nie został oddany!

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij